Journal arhive:
2007:  1  2  3  4 
2008:  1  2  3  4 
2009:  1  2  3  4 
2010:  1  2  3  4 
2011:  1  2  3  4 
2012:  1  2  3  4 
2013:  1  2  3  4 
2014:  1  2  3  4 
2015:  1  2  3  4 
2016:  1  2  3  4 
2017:  1  2  3  4 
2018:  1  2  3  4 
2019:  1  2  3 
Last journal:

Journal №4(44) 2014г.


Transport technologies:

Methods of calculating the number of road accidents in the region

Pages: [5-8]

Authors:Bazhinov An.V., Bazhinova T.A.

Annotation
Literature
KeywordsPresentation of methods for determining the number of fatal accidents by evaluating the energy performance of the transport stream and quality cars.
1. Говорущенко Н.Я. Системотехника автомобильного транспорта (расчетные методы и ис- следования): монография/ Н.Я. Говорущенко – Харьков, ХНАДУ, 2011. – 292 с. 2. Бажинова Т.О. Оценка качества технических решений в конструкции легковых автомоби- лей / Т.О. Бажинова // Вестник ХНАДУ. – 2012 – №55. – С.49-51.; 3. Крахмалева А.В. Оценка качества автомобилей / Крахмалева А.В., Фасхиев Х.А// Журнал «Маркетинг». – 2005 – №4 – С. 15-20.
car, road traffic accidents, method, the number of cars

Mathematical model of change a technical condition of the braking system of the car

Pages: [9-12]

Authors:Bulgakov N.P.

Annotation
Literature
KeywordsIn this article it is told about a new approach to definition of change of a technical condition of the braking system. The new formulas, allowing to define factor of brake efficiency are deduced, having measured deseleration and brake pressure.
1. Фрумкин А.К. Рабочие процессы и расчеты автомобиля. Тормозное управление. Учебное пособие / А.К. Фрумкин. – М.: МАДИ, 1979, 75с. 2. Гаспарянц Г.А. Конструкция, основы теории и расчета автомобиля: Учебник для машино- строительных техникумов по специальности «Автомобилестроение» / Г.А. Гаспарянц. – М.: Ма- шиностроение, 1978. – 351 с. 3. Пойда А.Н. Использование программно-аппаратных средств при диагностировании тор- мозных систем автомобилей / А.Н. Пойда, Н.П. Булгаков // ХIV Научно-техническа конференция с международно участие, Варна, 2008. – C. 387-392.
Braking system, pressure, deseleration, factor of brake efficiency

Features of the model for the study of fuel efficiency and environmental performance of vehicles, taking into account warm-up in motion

Pages: [13-23]

Authors:Mateichyk V.P., Tsiuman M.P., Volkov V.P., Gritsuk I.V.

Annotation
Literature
KeywordsThe article presents the results of formation of mathematical models for the study of fuel efficiency and environmental performance of the vehicle, taking into account warm-up while driving. Within the framework of the developed mathematical model is represented by the interaction of the components in the determination of primary energy, fuel, economic and environmental performance of the engine and the vehicle
1. Грицук И.В. Системное формирование и анализ структуры комплексных систем комбини-рованного прогрева двигателей строительных и дорожных машин / І.В. Грицук // Енергоощадні машини і технології. Тези доповіді Міжнародної науково-технічної конференції (28-30 травня 2013р.) – К.: КНУБА, 2013. – с. 87-88. 2. Матейчик В.П. Дослідження впливу регулювальних параметрів на паливну економічність і екологічні показники бензинового двигуна з системою нейтралізації відпрацьованих газів / В.П. Матейчик, М.П. Цюман // Наукові нотатки. – Луцьк: ЛНТУ, 2010. - № 28. – С. 331-335. 3. Грицук І.В. Системний підхід до проектування і дослідження комплексних систем комбіно-ваного прогріву ДВЗ / І.В. Грицук // Збірн. наук. праць ДонІЗТ УкраДАЗТ. – Донецьк: ДонІЗТ, 2012 – Випуск №30. с. 106-117. 4. Методи системного аналізу властивостей автомобільної техніки: навч. посіб. / М.Ф. Дмитриченко, В.П. Матейчик, О.К. Грищук, М.П. Цюман. – К.: НТУ, 2014. – 168. 5. Вашуркин И.О. Тепловая подготовка и пуск ДВС мобильных транспортных и строитель-ных машин зимой / И.О. Вашуркин. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2001.–148 с. 6. Матейчик В.П. Методи оцінки показників енергоустановок на різних етапах їх вибору для ДТЗ / В.П. Матейчик // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ре-монту та експлуатації автомобілів: зб. наук. пр., 2002. – Вип. 14. – С. 73–76. 7. Матейчик В.П. Системний підхід до аналізу структурних схем енергоустановок транспорт-них засобів / В.П. Матейчик // Вісник НТУ“ХПІ” №7 (т.2). – 2002. – С.162–167. 8. Сафиуллин Р.Н. Теоретические основы комплексной оптимизации основных величин и па-раметров ДВС АТС при применении топлив различного качества ДВС / Р.Н. Сафиуллин // Жур-нал «Вестник гражданских инженеров» № 4 (45), 2014. - с. 104-111. 9. Александров В.Д. Кинетика зародышеобразования и массовой кристаллизации переохлажден-ных жидкостей и аморфных сред: монография / В.Д. Александров. – Донецк: Донбасс, 2011.– 580 с. 10. Александров В.Д. Теплові акумулятори фазового переходу для транспортних засобів: па-раметри робочих процесів / В.Д. Александров, Ю.Ф. Гутаревич, І.В. Грицук, Ю.В. Прилепський, В.А. Постніков, А.М. Гущин, Д.С. Адров, В.С. Вербовський, З.І. Краснокутська // Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2014.– 230 с. 11. Сергієнко М.І. Середньоексплуатаційна витрата палива тепловозними двигунами та її оцінка / М.І. Сергієнко, С.А. Ерощенков, А.А. Каграманян // Залізничний транспорт України. – 2008. - №2. – С. 9-10. 12. Шульгин В.В. Тепловые аккумуляторы автотранспортных средств / В.В. Шульгин. – СПб.: Издательство Политехн. ун-та, 2005. - 268 с. 13. Schatz D. Latentwarmespeicher fur Kaltstartverbesserung von Kraftfahrzeugen / D. Schatz // Brennst.- Warme-Kraft.– 1991. – №6. - Р. 333-340. 14. Цюман М.П. Методика визначення механічних втрат поршневого двигуна / М.П. Цюман, О.С. Голубов // Проблеми тертя та зношування: наук.-техн. зб. – К.: НАУ, 2012. – Вип. 57. – С.100-107. 15. Матейчик В.П. Особливості визначення складових механічних втрат двигуна внутрішньо-го згоряння / В.П. Матейчик, М.П. Цюман // Вісник Національного транспортного університету. – Київ, НТУ. –2006. – №13, ч.1. – С.51-55. 16. ДСТУ UN/ECE R 83-05:2009. Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження колісних транспортних засобів стосовно викидів забруднювальних речовин залежно від палива, необхідного для двигунів. 17. Луканин В.Н. Промышленно-транспортная экология: Учеб. для вузов / Луканин В.Н., Трофименко Ю.В., под ред. В.Н. Луканина. – М.: Высш. шк., 2001. – 273с.
vehicle, engine warming up, the process of movement, fuel efficiency, environmental performance

The Application of statistical methods for the assessment of the capacity station of technical inspection of cars

Pages: [24-31]

Authors:Kosenko E.E., Kosenko V.V., Cherpakov A.V., Egorochkin A.O.

Annotation
Literature
KeywordsThe estimation of time intervals of the arrivals of cars to the station of technical inspection of cars. The results of the studies processed for compliance with the law of three-parameter Weibull distribution. Describes methods of determining the parameters of the law when using the obtained sample values of the time intervals.
1. Dubey S.D. Hyper efficient of the location parameter of the Weibull laws// Naval research Logistics Quarterly.-1966.-N3.-P.253. 2. Смирнов Н.В., Дунин-Барковский И.В. Курс теории вероятностей и математической стати- стики для технических приложений. – М.: Наука, 1969. – 512 с. 3. Касьянов В.Е., Прянишникова Л.И., Прянишников А.В., Дудникова В.В. Определение па- раметра формы распределения Вейбулла для выборочных сдвигов с помощью коэффициента асимметрии // Тезисы докладов на IV Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике. – Петрозаводск, 2003. – Вып. 3. – Т. 10. С. 663-664). 4. ГОСТ 11.007-75. Прикладная статистика. Правила определения оценок и доверительных границ для параметров распределения Вейбулла. – М.: Изд-во стандартов, 1975. – 30 с. 5. Касьянов В.Е., Прянишникова Л.И., Дудникова В.В., Прянишников В.В., Кузьменко А.В. Метод определения распределения совокупности конечного объема по выборке // Тезисы докладов на VI всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике. – Петрозаводск, 2004. – Вып. 2. – Т. 11. С. 238-239). 6. Крамер Г. Математические методы статистики. – М.: Мир, 1975. – 648 с. 7. Бурцева О.А., Нефедов В.В., Косенко Е.Е., Косенко В.В., Черпаков А.В. Моделирование напряженного состояния арматурных стержней, применяемых при производстве преднапряжен-ных железобетонных конструкций// Инженерный вестник Дона. – 2011. – № 4.
sampling, distribution law, the population of final volume

Аpplication for controlling road transport enterprises

Pages: [32-35]

Authors:Mukhina L.V.

Annotation
Literature
KeywordsThe question of the implementation and application of controlling at the transport enterprise. These two components of the controlling. Lists the types of administrative decisions in the implementation of the concept of controlling.
1. «Оценка эффективности функционирования контрагентов в логистической системе транс-портного предприятия» – Зырянов В.В., Еремина Л.В. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2012/728. 2. «Экономика автотранспортного предприятия» – Бычков В.П. –Издательство «ИНФА М». 2011. – 382 с. 3. «Контроллинг стратегии развития предприятия» – Шигаев А.И. – Издательство «ЮНИТИ» – 2008. – 351 с. 4. «Контроллинг в бизнесе: методологические и практические основы построения контрол-линга в организациях» – Карминский А.М., Оленев Н.И., Примак А.Г., Фалько С.Г. – Издатель-ство «Финансы и статистика» 2008. – 256 с. 5. «Контроллинг как инструмент управления предприятием» – Ананькина Е.А., Данилоч-кин С.В., Данилочкина Н.Г. – Издательство «ЮНИТИ-ДАНА». 2007. – 307с. 6. «Контроллинг: вопросы теории и практики» Учебное пособие. – Климов С.М., Косте-вят А.Н. Издательство «ЮНИТИ». 2006. – 341с. 7. «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» – Савицкая Г.В. Издательство «ИН-ФРА-М» 2007. – 425с. 8. «Планирование на предприятии» – Янковская В.В. – Издательство «ИНФРА-М». 2013. – 423с.
controlling, motor company, strategic controlling, operational controlling, management decisions, competition, planning, enterprise management system, optimization, human resources, financial resources, the economic effect

Vehicles and internal combustion engines:

The influence of construct of the roller stand on coefficient of rolling resistance of wheels of a vehicle

Pages: [36-42]

Authors:Krivoshapov S.I.

Annotation
Literature
KeywordsThe article presents the results of mathematical modeling of the roller stand. Consider the effect of the geometric parameters of the stand by the amount of energy loss in the wheels of the car. The resulting analytical dependence of the rolling resistance of the wheels of the car while driving on a roller stand, which takes into account the structural features of the diagnostic equipment.
1. Чудаков Е.А. Теория автомобиля : Избранные труды / Е.А. Чудаков. - В 2-х томах. - М.: Изд. АН СССР, 1961. – Т. 1, 463 с.; Т. 2, 344 с. 2. Кнороз В.И. Работа автомобильной шины / В.И. Кнороз. - М.: Автотрансиздат, 1957. – 134 с. 3. Юрченко А.Н. Научные основы диагностирования технического состояния ходовой части автомобилей: Автореф. дис. … док-ра техн. наук: 05.22.10 / А.Н. Юрченко. – Харьков: ХГАДТУ, 1996. – 41 с. 4. Макаров В.А. Исследование и разработка метода диагностирования эксплуатационного со- стояния шин по объемной деформации: Автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.11. – / В.А. Мака- ров – Новочеркаск: Новочерк. политехн. ин-ут, 1974. – 22 с. 5. Хмиадашвили Д.Г. Исследование динамических режимов стендовой диагностики автомо- биля по мощностным и экономическим показателям: Дис. … канд. тех. наук. / Д.Г. Хмиадашвили. – М., 1973. – 342 с. 6. Рабинович Э.Х. Исследование и совершенствование методов и средств стендовой проверки автомобильных тормозов: Дис. … канд. техн. наук : 05.22.10. / Э.Х. Рабинович. – Харьков: ХАДИ, 1981. – 229 с.7.
car, roller stand, rolling resistance wheel, loss of energy, wheel, power of energy

To the question on the use of local road transport stationary pyrolysis thermal energy source

Pages: [43-47]

Authors:Skalyga N.N., Rudinets N.V.

Annotation
Literature
KeywordsThe results of experimental studies preliminary working model of the pyrolysis burning devices, such as a local source of heat and means of waste disposal and waste. To register for the operating parameters of the pyrolysis burning device used a system of monitoring external and indirect indicators. Analysis of the results of research confirmed the improvement in fuel efficiency parameters and ecological burning device of this type in comparison with the classical.
1. Техническая эксплуатация автомобиля: Учебник для ВУЗов/ Е.С. Кузнецов, В.П. Воронов, А.П. Болдин и др. – М.: Транспорт, 1991. 2. Скалыга Н.Н., Рудинец Н.В. К вопросу использования на железнодорожном транспорте пи-ролизных сжигающих устройств как автономных источников тепловой энергии. // Збірник науко-вих праць ДонІЗТ. Випуск № 39. – Донецьк, 2014. – С. 67-71.
heating, industrial premises, engine, motor company, a local source of energy, waste, fuel economy, eco-friendliness

Comparative researches of influence of system of neutralization of the fulfilled car gases on fuel consumption at various cycles of tests

Pages: [48-52]

Authors:Gorbik Y.V.

Annotation
Literature
KeywordsIn article, results of an assessment of fuel profitability and toxicity of the fulfilled gases of the car VAZ-21104 equipped with converter and without converter with use of the roller stand are stated.
1. Говорущенко Н.Я. Системотехника транспорта (на примере автомобильного транспорта). В двух частях / Говорущенко Н.Я., Туренко А.Н. // Харьков: РИО ХГАДТУ, 1998. – 219с. 2. ДСТУ 4277: 2004. Норми і методи вимірювань вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відп-рацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі. Держав-ний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, Київ, 2004. – 11 с. 3. Трифонов А.А. Совершенствование диагностирования токсичности отработавших газов транспортных средств в условиях эксплуатации: дис. … канд. техн. наук: 05.22.20 / Трифонов Ан-дрей Александрович. – Х., 2000. – 150 с.
toxicity, the fulfilled gases, fuel, the roller stand, converter

Estimation of quality of motor oils during exploitation heavy tippers

Pages: [53-58]

Authors:Nahlyuk I.S.

Annotation
Literature
KeywordsThe results of change of basic indexes of quality are presented and to the relative inductivity of motor oils at their exploitations are in an engine. Cross-correlation dependence is set between by inductivity and some physical and chemical indexes qualities of oils.
1. Бажинов О.В. Надійність автомобільних поїздів: монографія / О.В. Бажинов, О.П. Кравченко. – Луганськ: вид-во «Ноулідж», 2009. – 412с. 2. Говорущенко Н.Я. Системотехника автомобильного транспорта (расчетные методы иссле-дований): монография / Н.Я. Говорущенко. – Харьков: ХНАДУ, 2011. – 292с. 3. Венцель Е.С., Жалкин С.Г., Данько Н.И. Улучшение качества и повышение сроков службы нефтяных масел. – Харьков: УкрГАЖТ, 2003. – 168с. 4. Григорьев М.А., Бунаков Б.М., Долецкий В.А. Качество моторного масла и надежность дви-гателей. – М.: Изд-во стандартов, 1981. – 232с. 5. Григоров А.Б., Карножицкий П.В., Слободской С.А. Диэлектрическая проницаемость как комплексный показатель, характеризующий изменение качества моторных масел в процессе их эксплуатации // Вестник НТУ «ХПИ». – 2006. – №25. – С.169-175. 6. Григоров А.Б., Карножицкий П.В., Наглюк И.С. Изменение диэлектрической проницаемо-сти дизельных моторных масел в эксплуатации // Автомобильный транспорт. – 2007. – №20. – С. 84-87. 7. Григоров А.Б., Наглюк И.С, Карнажицкий П.В. Браковочные показатели моторных масел и диэлектрическая проницаемость // ХIV Научно-техническая конференция с международным уча-стием “Транспорт, экология – устойчивое развитие”. – ЭКОВАРНА, 2008. – С.362-369.
exploitation, motor oil, vehicle, indexes qualities

Development of heat-storage materials on the basis of crystal hydrates of sodium salts for use in vehicles climatic devices

Pages: [59-65]

Authors:Sobol O.V.

Annotation
Literature
KeywordsIn article use of low-temperature heat-retaining materials for the accelerated cooling of a cabin (salon) of the vehicle is proved. Methods of the thermal analysis studied overcoolings in mixes of crystalline hydrates of pentahydrate of thiosulphate of sodium (Na2S2O3·5H2O), a dekagidrate of sulfate of sodium (Na2SO4·10H2O) and a geptagidrate of sulfite of sodium (Na2SO3·7H2O) for establishment of composition, most all meeting requirements imposed of heat-accumulating materials.
1. Гутаревич Ю.Ф., Александров В.Д., Грицук І.В. До вибору теплоакумулюючих матеріалів теплового акумулятора збереження теплового стану ДВЗ // Вісник Національного транспортного університету, №26. 2012. – С. 127-133. 2. Вимоги до робочого місця водія, мікроклімат кабіни. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://ncpn.net.ua/vimogi-do-robochogo-mscya-vodya.html 3. Данилин В.Н. Теплоаккумулирующие материалы на основе высокомолекулярных соедине-ний / В.Н. Данилин, С.Г. Шабалина // Физико-химический анализ свойств многокомпонентных систем. Электронный научно-технический журнал. Вып. I – 2003. 4. Мозговой А.Г. Теплофизические свойства теплоаккумулирующих материалов. Кристалло-гидраты. М.: ИВТАН АН СССР, 1990. № 2 (82) 5. Бекман Г., Гилли П. Тепловое аккумулирование энергии: Перевод с англ. В.Я. Сидорова, Е.В. Сидорова. Под ред. В.М. Бродянского. – М.: Мир, 1987. – 272 с. 6. Левенберг В.А. Аккумулирование тепла / В.А. Левенберг, М.П. Ткач, В.А. Гольстрем. – Ки-ев: Техника, 1991. – 112 с. 7. Пат. 80219 Україна, МПК (2006.01) С09К 5/06 Спосіб знаходження теплоакумулюючого ма-теріалу у вигляді суміші кристалогідратів на основі діаграм стану [Текст] / заявники Алексан-дров В.Д., Соболь О.В., Фролова С.О., власник патенту Донбаська національна академія будів-ництва і архітектури. – № u2012 08744, дата подання 16.07.2012, опубл. 27.05.2013, Бюл. № 10. 8. ГОСТ 12.2.120-88 CCБТ. Кабины и рабочие места операторов тракторов, самоходных стро-ительно-дорожных машин, одноосных тягачей, карьерных самосвалов и самоходных сельскохо-зяйственных машин. Общие требования к безопасности. 9. Соболь О.В. Получение кристаллогидратов тиосульфата Na2S2O3·5H2O, сульфата Na2SO4·10H2O и сульфита натрия Na2SO3·7H2O из водных растворов и их свойства [Текст] : дис. ... канд. хим. наук: 12. 03. 2011 / Соболь Оксана Викторовна – Донецк, 2011. – 161 с. 10. Александров В.Д., Соболь О.В. Построение диаграммы состояния кристаллогидратов Na2SO4·10H2O - Na2S2O3·5H2O. / В.Д. Александров, О.В. Соболь // Украинский химический журнал. – 2010. Т. 76 № 4. – С. 21-24. 11. Гутаревич Ю.Ф., Александров В.Д., Грицук І.В. Теплові акумулятори фазового переходу для транспортних засобів: параметри робочих процесів систем / Ю.Ф. Гутаревич, В.Д. Александров, І.В. Грицук // Донецьк, «Ноулідж», 2014, 230 с. 12. Александров В.Д., Соболь О.В., Савенков Н.В. Исследования предкристаллизационных переохлаждений в системе вода – пентагидрат тиосульфата натрия // Физика и химия твердого тела. – Ивано-Франковск. – 2007. – №4. – С. 1-5. 13. Александров В.Д., Соболь О.В., Постников В.А. Исследования предкристаллизационных переохлаждений в системе вода – декагидрат сульфата натрия // Физика и химия твердого тела. – Ивано-Франковск – 2008. – № 6. – С. 1-5. 14. Александров В.Д., Соболь О.В. Исследование предкристаллизационных переохлаждений в системе вода-гептагидрат сульфита натрия. // Сборник статей Донецкого национ. техничного уни-верситета. – Серия: Химия и химическая технология. – Вып. 13 (152). – Донецк. – 2009. – С. 41-46.
vehicle, salon, cabin, thermal accumulators of phase transition, overcooling, crystalline hydrates of salts of sodium, chart of a state

Analysis of the requirements for the microclimate of the driver's seat of wheeled vehicles

Pages: [66-71]

Authors:Gritsuk I.V., Guschin A.M., Krasnokutska Z.І., Momot M.S., Ushakov А.L.

Annotation
Literature
KeywordsThe analysis of the requirements of national and international regulations for the microclimate of the cabin wheeled vehicle. The basic differences in the requirements of national and international regulations concerning the microclimate vehicles.
1. Драганов Б.Х., Бессараб О.С., Долінський А.А. та ін. Теплотехніка: Підручник. 2-е вид., пе-рероб. і доп. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – 400 с. 2. Куліков Ю.А., Грибініченко М.В., Гончаров А.В. Системи охолодження, вентиляції та опа-лення автомобілів: Монографія. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля. – 2006. – 248 с. 3. Хохряков В.П. Вентиляция, отопление и обеспыливание воздуха в кабинах автомобилей: Монография. – М.: Машиностроение, 1987. – 149 с. 4. Грибініченко М.В. Удосконалення систем опалювання і вентиляції салону автомобілів ЗАЗ: Автореф. дис. … канд. техн. наук / ХНАДУ. – Харків, 2006. – 24 с. 5. Гухо В.Г. Аэродинамика автомобиля. – М.: Машиностроение, 1987. – 424 с. 6. Михайловский Е.В. Аэродинамика автомобиля. – М.: Машиностроение, 1973. – 224 с. 7. Матвеев Д.В. Разработка технологии расчета системы отопления и вентиляции легкового автомобиля: Дис. ... канд. техн. наук: 05.05.03. – Ижевск, 2006. – 123 с. 8. Лук’яненко В.М. Аналіз вимог до мікроклімату на робочому місці оператора мобільної сіль-ськогосподарської техніки / В.М. Лук’яненко, І.В. Галич // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, випуск 93, «Механізація сільськогосподарського виробництва», Вісник ХНТУСГ, Випуск 93, Том 2, 2010. – С. 232-247. 9. Башкирёва А.С. Профилактика ускоренного старения работающих во вредных производ-ственных условиях/ А.С. Башкирёва, С.С. Коновалов. – СПб: Издательство «Прайм-Еврознак», 2004. – 224 с. 10. Михайлов М.В. Микроклимат в кабинах мобильных машин/ Михайлов М.В., Гусева С.В. – М: Машиностроение, 1977. – 230 с. 11. Верещагин С.Б. Исследование климатических условий работы водителя. – М.: МАДИ (ГТУ), 2009. 12. Палутин Ю.И. Методические основы совершенствования параметров воздушной среды салонов автомобилей: Дис. ... д-ра техн. наук: 05.05.03 Н. Новгород, 1997. – 327 с. 13. Тарасенко С.Е. Усовершенствование конструкции кабины с улучшением микроклимата для самоходной сельскохозяйственной техники: Дис. канд.техн. наук. – К., 2005. – 181 с. 14. Голубева Ю.В. Автоматизированные средства нормализации микроклимата в кабинах мо-бильных сельскохозяйственных агрегатов: Дис. канд. техн. наук: 05.20.01, 05.13.06. М. – 116 с. 15. http://gost.at.ua/ 16. ГОСТ 12.2.120-88 CCБТ. Кабины и рабочие места операторов тракторов, самоходных строительно-дорожных машин, одноосных тягачей, карьерных самосвалов и самоходных сельско-хозяйственных машин. Общие требования к безопасности. 17. ISO 7243:1989 Hot environments – Estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT-index (wet bulb globe temperature). 18. ISO 7730:2005 Ergonomics of the thermal environment – Analytical determinationand interpreta-tion of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria. 19. ГОСТ Р ИСО 11399-2007 Эргономика тепловой окружающей среды. Принципы и приме-нение признанных международных стандартов. 20. ГОСТ 12.2.002.5-91 ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения характеристик систем обогрева и микроклимата на рабочем месте оператора в хо-лодный период года. 21. ГОСТ 12.2.002-91 ССБТ. Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности. 22. ГОСТ ИСО 14269-2-2003 Тракторы и самоходные машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 2. Метод испытаний и характе-ристики систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ISO 14269-2:1997, IDT). 23. СанПиН 4616-88. Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей. 24. 11-10-94 Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей. СанПиН, Издание официальное Министерство здравоохранения Республики Беларусь г. Минск, 1994 г. 25. http://центр-нэкст.рф/knigi/tehnicheskaya-literatura/59289-avtomobilnye-klimaticheskie-ustanovki-volkswagen.html 26. ISO/TS 14505-1:2007 Ergonomics of the thermal environment. Evaluation of thermal environ-ments in vehicles. Part 1: Principles and methods for assessment of thermal stress.
microclimate, sanitary rules, comfort, the vehicle interior, a standard, requirement

Investigation of the possibility of parallel operation units conversion of electrical energy recovery systems in vehicles

Pages: [72-78]

Authors:Prylepskyi Yu.V.

Annotation
Literature
KeywordsOn the basis of these studies show the possibility and feasibility of using multi-electricity converter circuit board recovery systems in vehicles.
1. Черняк Ю. В. Фізична модель рекуперативної системи маневрового тепловозу / Ю. В. Чер-няк, Ю. В. Прилепський, І. В. Грицук. – Донецьк: ДонІЗТ, 2010. – 196 с.: [іл. 131, табл. 38]. ISBN 978-966-8707-28-5. 2. Прилепський Ю. В. Дослідження зміни параметрів фізичної моделі рекуперативної системи маневрового тепловозу з електричною передачею від напруги живлення силової частини // Збір-ник наукових праць ДонІЗТ № 35, 2013. – С. 73-77. 3. Варакин А. И., Варакин И. Н., Менухов В. В. Применение электрохимических конденсато-ров в составе гибридных силовых установок маневровых и магистральных тепловозов // НТТ, 2007, № 2.
system recovery, electric power, transformer, magnetic ferrite

Modeling of stress state of a frame structure of the vehicle in a complex FE Ansys

Pages: [79-84]

Authors:Kosenko E.E., Kosenko V.V., Cherpakov A.V., Meshcheryakov V.M., Egorochkin A.O.

Annotation
Literature
KeywordsThe necessity of the use of computer modeling to estimate the stress state elements with injuries in car design. On the basis of modeling in finite-element complex Ansys constructed a simplified model of the beam element as an integral part of the design of the automobile frame. The beam element has bilateral defects such as cracks certain size. In a simplified simulation discarded not considered frame design, in this, the simulated beam elements made rigid fixation of movement at the endpoints. An static calculation bending three-dimensional beam element models in which defined the state of stress of the element at operating loads.
1. Проскуряков В.Б. Динамика и прочность рам и корпусов транспортных машин. – Л.: Ма-шиностроение, 1972. – 232 с. 2. Шермухамедов А.А., Усманов И.И., Салимджанов Р.Т., Тогаев А.А. Методы расчета и ис-пытания автотракторных прицепов отечественного производства. – Т., 2012. – 132 с. 3. Басов К.А. ANSYS: справочник пользователя / К.А. Басов. – Москва: ДМК Пресс, 2005. – 640 с.: ил. 4. Косенко Е.Е., Косенко В.В., Черпаков А.В. Моделирование стержней с дефектами, имеющих различные виды закрепления // Инженерный вестник Дона. 2013. Т. 27. № 4. С. 272. 5. Черпаков А.В., Каюмов Р.А., Косенко Е.Е., Мухамедова И.З. Моделирование балки с дефек-тами конечно-элементным методом // Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. № 10. С. 182-184. 6. Гриднев С.Ю., Будковой А.Н. Колебания балочных систем при переходных режимах дви-жения одиночного автомобиля // Строительная механика и конструкции. 2013. Т. 1. № 6. С. 85-92.
service vehicles, vehicle frame structure, beam element, damage, finite element modeling, the stress-strain state

Certain forces of aerodynamic resistance road by car

Pages: [85-91]

Authors:Bilogurov E.A.

Annotation
Literature
KeywordsThe results of the comparative analysis of theoretical and experimental research of aerodynamic drag force a vehicle while driving. As a research method chosen method of travel. Various factors affecting the aerodynamics of the car.
1. Рабинович Э.Х. Расчет коэффициентов сопротивлений движению автомобиля по пути вы- бега / Рабинович Э.Х., Волков В.П., Белогуров Е.А. // Вестник ХНАДУ. — 2009. — Вып. 44. — С.30–34. 2. Рабинович Э.Х. Сопротивления движению легкового автомобиля при выбеге / Рабино-вич Э.Х., Волков В.П., Белогуров Е.А. и др. // Автомобильный транспорт. — 2010. — вып. 26 — С. 53-58. 3. Зависимость баллистического коэффициента от формы пули / [Электронный ресурс]. Ре-жим доступа к статье: http://www.ada.ru/guns/ballistic/bc/drag.htm 4. Герасимов С.А. Динамический режим аэродинамического сопротивления / С.А. Герасимов // Современные наукоемкие технологии. – 2007. – № 8 – С. 19-22. 5. Рабинович Э.Х. Возможное влияние колебаний на сопротивление движению легкового ав-томобиля при выбеге / Э.Х. Рабинович, А.В. Дитятьев, В.П. Волков, Е.А. Белогуров // Автомо-бильный транспорт. — Харьков, ХНАДУ. — 2010. — вып. 26. — с. 59-62.
Road method, run-down time, aerodynamics, drag coefficient, the traction balance

Design, construction and operation of highways:

Experimental researches of air classification of bulk materials in dry grinding aggregates in the construction of roads

Pages: [92-99]

Authors:Rybalko R.I., Guschin V.М.

Annotation
Literature
KeywordsThe main results of experimental researches of air separation of bulk materials used in road construction in the new two-stage separator on the lab bench and experimental industrial designs are presented. An analysis of the distribution of the velocity field of airflow in the flow of a flat screen reflector is submitted. The effect of two-phase flow rate, the size of the lattice design of large-scale extinction vortex structures and boundaries of separation of separation efficiency are explored. The main parameters of the aerodynamic design of the separator are determined. The conclusions of its operability are presented.
1. Ревнивцев В.А. Задачи межотраслевого научно-технического комплекса (МНТК) «Механ- обр» по созданию новой техники и технологии грохочения и классификации / В.А. Ревнивцев, П.И. Крупа, Л.А. Васберг // Исследование процессов машин и аппаратов разделения по крупности. – Л.: Механобр, 1988. – С. 5-12. 2. Смышляев Г.К. Воздушная классификация в технологии переработки полезных ископае- мых / Г.К. Смышляев. – М., Недра, 1969. – 101 с. 3. Мизюнов В.Е. Аэродинамическая классификация порошков / В.Е. Мизюнов, С.Г. Ушаков – М.: Химия. – 1989. – 160 с. 4. Рыбалко Р.И. Теоретические основы создания сепараторов новой конструкции // Вестник ДонГАСА. Выпуск 2004-5 (47). – Макеевка, 2004. – С. 113-119. 5. Рыбалко Р.И. / Теоретические исследования рабочих процессов аэродинамической класси- фикации в помольных агрегатах сухого измельчения / Рыбалко Р.И., Гущин О.В., Кралин А.К. // Збірник наукових праць ДонІЗТ. № 39. – Донецьк, 2014. – С. 17-25. 6. Патент № 18198, Україна МПК В02С 23/10 (2006.01). Двостадійний класифікатор сипучих матеріалів / Рибалко Р.І., Баранов А.М. (Україна); заявник та патентовласник Рибалко Р.І. – № u200609779; заявл. 12.09.06; опубл. 16.10.06, Бюл. № 10. 7. Рыбалко Р.И. Влияние структуры воздушного потока на эффективность разделения в сепа- раторах помольных агрегатов // Науковий Вісник будівництва. Матеріали міжнародної конферен- ції “Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель і споруд”. – Харків, ХДТУБА, ХОТВ АБУ, № 23, 2003. – С. 195-200. 8. Повх И.Л. Аэродинамический эксперимент в машиностроении / Повх И.Л. – Л.: Машино- строение, 1974. – 479 с. 9. Баранов А.Н. Основы создания оборудования на базе учета влияния турбулентных струк-тур многофазных потоков / Баранов А.Н., Емельянова И.А., Рыбалко Р.И., Постельняк С.В. // Ма-териалы международной научно-технической конференции «Промышленная гидравлика и пнев-матика». – Киев, 2004. – С. 21-24. 10. Волошин А.И. Механика пневмотранспортирования сыпучих материалов / А.И. Волошин, Б.В. Пономарев. – К.: Наук. думка, 2001. – 519 с.
dry bulk materials, air classification, separator, air flow

Контактная информация
Адреса: г. Донецк, пр. Дзержинского, 7.
Проїзд: Трамвай №9,10 остановка школа№3. (Схема проезда)
Телефон: +38 062 345 21 90
e-mail: rector[at]diat.edu.ua
(С) 2010 Донецкая академия автомобильного транспорта

Сайт разработан отделом информатизации ДААТ. Материалы сайта www.diat.edu.ua не могут быть использованы полностью или частично
без письменного разрешения администрации ДААТ.