Архів журналу:
2007:  1  2  3  4 
2008:  1  2  3  4 
2009:  1  2  3  4 
2010:  1  2  3  4 
2011:  1  2  3  4 
2012:  1  2  3  4 
2013:  1  2  3  4 
2014:  1  2  3  4 
2015:  1  2  3  4 
2016:  1  2  3  4 
2017:  1  2  3  4 
2018:  1  2  3  4 
2019:  1  2  3  4 
Останній номер:

Випуск №3(47) 2015г.


Транспортні технології:

Тенденції розвитку міжнародного ринку транспортно-логістичних послуг

Сторінки: [4-10]

Автори:Жаболенко М.В.

Анотація
Література
Ключові словаУ даній статті розглядаються тенденції розвитку міжнародного ринку транспортно-логістичних послуг і визначаються основні умови активного входження компаній в цей динамічно розвивається сектор світового господарства.
1. Артюшеня, Д. Роль логистики в повышении конкурентоспособности предприятий / Д. Ар-тюшеня [Электронный ресурс] // Автоперевозчик: международный журнал профессионалов. — 2008. — № 5. — Режим доступа . — Дата доступа: 05.11.2011. 2. Сморчков, И. Основные тренды в становлении рынка логистических услуг / И. Сморчков, Д. Титюхин [Электронный ресурс] // Логинфо: журнал о логистике в бизнесе. — Режим доступа: . — Дата доступа: 05.11.2011. 3. About us [Electronic resource] // Kuehne + Nagel. — Mode of access: . — Date of access: 30.11.2011. 4. Butkevičius, J. Development of marketing strategies in Lithuanian transport companies / J. But-kevičius, A. Vyskupaitis [Electronic resource] // Transport and Telecommunication Institute of the Uni-versity of Applied Sciences. — Mode of access: . — Date of access: 10.12. 2011. 5. Company Portrait: Our History [Electronic resource] // DHL. — Mode of access: . — Date of access: 12.11.2011. 6. Third Party Logistics (3PL) — логистика третьей стороны [Электронный ресурс] // С-Лоджистик: логистическая компания. — Режим доступа: . — Дата доступа: 19.01.2012.
глобалізація, транспортно-логістичні системи, міжнародний ринок, провайдери

Вплив вібраційних перевантажень транспортного засобу під час транспортування на фізико-хімічні властивості вантажів

Сторінки: [11-15]

Автори:Калінін А.В.

Анотація
Література
Ключові словаПроведено аналіз стану досліджень вібронавантаженості вантажних автомобілів, в тому числі перевозять вантажі, що піддаються руйнуванню під час процесу транспортування.
1. Транспортная логистика: Учебник для транспортных вузов. / Под общей редакцией Л.Б. Миротина. – М.: Издательство «Экзамен». 2003. – 512 с. 2. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. – Киев: Вища школа, 1986. – 447с. 3. Автомобильные перевозки. Афанасьев Л.Л. и др. М.: Изд-во «Транспорт», 1973. – 320с. 4. Квитко Х.Д. Эффективность использования грузовых автомобилей. – М.: Транспорт, 1979. – 175 с. 5. Алексеев С.П., Казаков А.М., Колотилов Н.Н. Борьба с шумом и вибрацией в машинострое-нии / С.П. Алексеев. – М.: Машиностроение, 1970. – 206 с. 6. Андронов А.А., Витт А.А., Хайкин С.Э. Теория колебаний / А.А. Андронов. – М.: Наука, 1981. – 568 с. 7. Афанасьев, В.Л. Методические указания к изучению случайных колебаний автомобиля / В.Л. Афанасьев. – М.: МАДИ, 1984. – 90 с. 8. Бабаков, И.М. Теория колебаний / И.М. Бабаков. – М.: Наука, 1968. – 554 с. 9. Бабков, В.Ф. и др. Автомобильные дороги / В.Ф. Бабков. – М.: Автотрансиздат, 1953. 10. Марков С.В., Лата В.Н., Еремина И.В. Математическая модель автомобиля для исследова-ния его движения по неровной дороге / С.В. Марков // Третья всероссийская научно-техническая конференция «Современные тенденции развития автостроения в России». – Тольяти. – 2003. – С.133-136. 11. Пархиловский, И. Г. Спектральная плотность распределения неровностей микропрофиля дорог и колебания автомобиля / И.Г. Пархиловский // Автомобильная промышленность. – 1961. – № 10. 12. Тихонов, А.А. Исследования вертикальных колебаний колес автомобиля в дорожных условиях: Автомобильная промышленность. – 1957. – № 5. – 16-21.
вібрація, коливання, транспортування, вантаж, автомобіль, навантаження, жорсткість, коливання, властивості фізико-хімічні, підвіска, дорога

Анализ обустройства улиц и дорог устройствами принудительного снижения скорости автомобильного транспорта (на примере Донецка)

Сторінки: [16-19]

Автори:Шевченко А.В., Шевченко С.В.

Анотація
Література
Ключові словаУ статті проаналізовано особливості облаштування вулиць міста Донецька пристроями примусового зниження швидкості транспорту. Наведено можливі негативні аспекти їх впливу на безпеку руху.
1. ДСТУ 4123:2006. Безопасность дорожного движения. Устройство принудительного сниже-ния скорости дорожно-транспортной техники на улицах и дорогах. Общие технические требова-ния. – К.: Госпотребстандарт Украины, 2006. – 5 с. 2. ДСТУ 4100-2002. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения. – К.: Госстандарт Украины, 2002. – 109 с. 3. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения / Г.И. Клинковштейн, М.Б. Афа-насьев. – М.: Транспорт, 1997. – 230 с. 4. Организация и безопасность дорожного движения в крупных городах: Сборник докладов восьмой международной конференции «Организация и безопасность дорожного движения в круп-ных городах» / СПб гос. архит.-строит. ун-т. – СПб., 2008. – 460 с.
водій, пішохід, транспортний засіб, пристрій примусового зниження швидкості (ППЗШ), безпеку руху, аналіз розташування ППЗШ, аспекти конструкції, експлуатації та розміщення ППЗШ

Інформаційне забезпечення процесу управління фінансовими потоками в логістичних системах

Сторінки: [20-23]

Автори:Садекова А.М.

Анотація
Література
Ключові словаСтаття відображає логіку міркування і аргументацію відносно впливу вивчення суті логістичних систем на формування інформаційного забезпечення в процесі управління логістичними системами. Дослідження побудоване на реалізації елементів моделювання і системного підходу.
1. Алесинская T.В. Основы логистики: Объект, предмет, цели, задачи и функции логистики [Текст]: учебное пособие. / T.В. Алесинская. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. – 249 с. 2. Аникин Б.А. Практикум по логистике: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1999. 3. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заве-дений. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999. 4. Асаул Н.А. Теория и методология институциональных взаимодействий субъектов инвести-ционно-строительного комплекса. [Текст]: учебное пособие / Н.А. Асаул. – СПб.: «Гуманистика», 2004. – 280 с. 5. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999. 6. Дегтяренко В.Г. Основы логистики и маркетинг. – Ростов н/Д: Экспертное бюро, М.: Гар-дарика, 1996. 7. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика: Учебное пособие. – М.: Издательский дом «Дашков и Ко», 1999. 8. Закон України «Про інформацію» затв. ВРУ № 2657–XII от 2.10.1992р. з змін. і доп. 9. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 224 с. 10. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИ-ТИ, 1997. 11. Орлов А.И. Менеджмент [Текст]: учебник / А.И. Орлов М.: Издательство Изумруд, 2003. – 341 с. 12. Смеричевская С.В. Вектор розвитку організаційних форм логістизації національної еко-номіки в Україні // Науковий журнал. Економічний часопис-ХХІ. – 2012. – №7-8. – С. 22-25. 13. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 4-е изд. – М.: Политиздат,1980. – 444 с.
логістична система, інформація, інформаційне забезпечення, процес, управління, логістика

Оцінка ймовірності знаходження в криволінійних межах інтегративного показника, що характеризує поведінку технічної системи

Сторінки: [24-30]

Автори:Шурко Г.К., Шурко І.Л.

Анотація
Література
Ключові словаПобудовано ймовірнісну модель поведінки ТС, яка характеризується за допомогою інтегративного показника, що описується скінченнорізнісним рівнянням. Отримана оцінка ймовірності знаходження в криволінійних детермінованих межах даного інтегративного показника.
1. Капур К. Надежность и проектирование систем / К. Капур, Л. Ламберсон // Надежность и проектирование систем. – М.: «Мир», 1980. – 605 с. 2. Джонсон Н. Статистика и обработка эксперимента в технике и науке. Методы обработки данных / Н. Джонсон, Ф. Лион // Статистика и обработка эксперимента в технике и науке. Методы обработки данных. – М.: «Мир», 1980. – 512 с. 3. Гихман И.И. Теория вероятностей и математическая статистика / Гихман И.И., Скоро- ход А.В., Ядренко М.И. // Теория вероятностей и математическая статистика. – К.: «Вища школа», 1979. – 408 с. 4. Гихман И.И. Теория случайных процессов / И.И. Гихман, А.В. Скороход // Теория случай- ных процессов. – М.: «Наука», Т.1., 1971. – 664 с. 5. Гихман И.И. Стохастические дифференциальные уравнения и их приложения/ И.И. Гихман, А.В. Скороход // Стохастические дифференциальные уравнения и их приложения. – К.: «Наукова думка», 1982. – 612 с.
технічна система, інтегративний показник, ймовірнісна модель, криволінійні межі, ймовірність знаходження в криволінійних межах

Транспорт і двигуни внутрішнього згоряння:

Аналіз стійкості автопоїзда з керованим напівпричепом в кругових стаціонарних режимах

Сторінки: [31-39]

Автори:Мойся Д.Л.

Анотація
Література
Ключові словаВиконаний аналіз стійкості стаціонарних режимів автопоїзда з керованим напівпричепом. Стійкість прямолінійного режиму оцінена на основі критерію Рауса-Гурвиця. Пошук області стійкості вироблений в просторі параметрів: подовжня швидкість – передатне відношення механізму управління віссю напівпричепа. Стійкість кругових режимів проаналізована на основі аналізу власних значень системи лінійного наближення.
1. Мойся Д.Л. Експерементальне визначення маневреності автопоїзда з керованим напівпри-чепом. // Вісник національного транспортного університету. – 2011р. – № 24. 2. Мойся Д.Л. Анализ поворачивоемости двухзвенного автопоезда с управляемой осью полу-прицепа. // Наука и инновации в области сервиса автотранспортных средств и обеспечения без-опасности дорожного движения: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Б.Ю. Кал-мыкова [и др.]; Южно-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса. – Шахты: ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2012. – 202 с. : ил. 3. Рокар И. Неустойчивость в механике. – М.: Изд-во иностр. лит., 1959. – 288 с. 4. Лобас Л.Г., Вербицкий В.Г. Качественные и аналитические методы в динамике колесных машин. – Киев: Наук. думка, 1990. – 232 с. 5. Эллис Д.Р. Управляемость автомобиля. – М.: Машиностроение, 1975. – 216 с. 6. Вербицкий В.Г., Лобас Л.Г. Бифуркации и устойчивость стационарных состояний связки катящихся упругодеформированных тел // Прикл. механика. – 1987. – 23, № 8. – С. 101–106. 7. Nonlinear Dynamics of a Wheeled Vehicle - R. Andrejeloski, J. Awrejcewicz (Springer, 2005) WW – 326p 8. Постников М.М. Устойчивые многочлены. – М.: Наука, 1981. – 176 с.
стійкість, модель автопоїзда, подовжня швидкість, вісь напівпричепа, кільцевий коридор, діапазон швидкостей

Розробка схеми автоматичного керування тепловими потоками при використанні теплового акумулятора для передпускового прогріву ДВС

Сторінки: [40-46]

Автори:Прилепський Ю. В.

Анотація
Література
Ключові словаРозроблено схему керування тепловими потоками при накопиченні тепла в тепловому акумуляторі фазового переходу від працюючого ДВЗ і наступною віддачею тепла при передпусковому прогріві ДВЗ, запропоновано електронні схеми керування виконавчими пристроями
1. Адров Д.С. Тепловий акумулятор як засіб підвищення ефективності пуску стаціонарного двигуна в умовах низьких температур / Д.С. Адров, І.В. Грицук, Ю.В. Прилепський, В.І. Дорошко // Збірник наук. праць ДонІЗТ, вип. 27. – Донецьк, 2011. – С. 117 – 126. 2. Термопреобразователи сопротивления и термопары – характеристики, схемы, рекоменда- ции. – Режим доступа: http://news.cxem.net/articles/circuit_542.php. – Название с экрана.
накопичувач тепла, потік тепловий, перехід фазовий, схема електронна, підсилювач масштабний, компаратор

Генезис організації стратегії і тактики технічної експлуатації автомобілів

Сторінки: [47-54]

Автори:Комов О.Б., Комов П.Б., Комов А.П., Комов Є.О.

Анотація
Література
Ключові словаПредставлені результати дослідження генезиса організації технічної експлуатації автомобілів і розроблена її інтелектуальна модель.
1. Что такое генезис. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://luboznaiki.ru/opredelenie/genezis.html (дата обращения: 17.01.2015). 2. Технологические основы гибких производственных систем: Учеб. для машиностроит. спец.в / В.А. Медведев, В.П. Вороненко, В.Н. Брюханов и др.; Под ред. Ю.М. Соломенцева. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2000. – 255 с. 3. Теория организации: Учебник для вузов / Г.Р. Латфуллин, А.В.Райченко. – СПб.: Питер, 2003. – 400 с. 4. Говорущенко Н.Я. Техническая эксплуатация автомобилей. – Х.: Вища школа, 1984. – 312 с. 5. Техническая кибернетика транспорта: Учебное пособие / Н.Я. Говорущенко, В.Н. Варфоломеев. – Харьков: ХГАДТУ, 2001. – 271 с. 6. Зарубкин В.А. Оптимизация системы технического обслуживания и ремонта автомобилей в АТП. – М.: ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1976. – 126 с. 7. Смирнов Н.Н., Ицкович А.А. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с. 8. Мороз С.М. Методы обеспечения работоспособного технического состояния автотранспорт-ных средств: учебник / С.М. Мороз. – М.: МАДИ, 2015. – 204 с. 9. Эксплуатация дорожных машин: Учебник для вузов по специальности «Строительные и дорожные машины и оборудование» / А.М. Шейнин, А.П. Крившин, Б.И. Филиппов и др. – М.: Машиностроение, 1980. – 336 с. 10. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов / Под ред. Г.В. Крамаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1983. – 488 с. 11. Авдонькин Ф.Н. Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей. Учебное пособие для вузов. – М.: Транспорт, 1985. – 215 с. 12. Говорущенко Н.Я. Системотехника автомобильного транспорта (расчётные методы иссле-дований): монография / Н.Я. Говорущенко. – Харьков: ХНАДУ, 2011. – 292 с. 13. Говорущенко Н.Я., Варфоломеев В.Н. Экономическая кибернетика транспорта. – Харьков: РИО ХГАДТУ, 2000. – 218 с. 14. Мигаль В.Д. Технічна кібернетика транспорту: Навчальний посібник – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 328 с. 15. Говорущенко Н.Я. Диагностика технического состояния автомобилей. – М.: Транспорт, 1970. – 256 с. 16. Говорущенко Н.Я., Туренко А.Н. Системотехника транспорта (на примере автомобильного транспорта). // В двух частях. Часть 1. – Харьков: РИО ХГАДТУ, 1998. – 255 с. 17. Кузнецов Е.С. Исследование эксплуатационной надёжности автомобилей (Гос. науч.-исслед. Ин-тут автомобильного транспорта – НИИАТ). – Изд-во «Транспорт», 1969. – 152 с. 18. Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение / Перевод с англ. Под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 448 с. 19. Теория систем и системный анализ в управлении организациями: Справочник: Учеб. по-собие / Под ред. В.Н. Волковой и А.А. Емельянова. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 848 с. 20. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. – С 56 4-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1986. – 1600 с. 21. Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. 180000 слов и сло-восочетаний. – М.: Альта-Принт: ДОМ. ХХI век, 2009. – VII. 1239 c.
експлуатація, організація, генезис, система по стану

Проектування, будівництво і експлуатація автомобільних доріг:

Вплив конструктивних та режимних факторів на ефективність класифікації в помольних агрегатах сухого подрібнення, що використовуються для будівництва автомобільних доріг

Сторінки: [55-62]

Автори:Рибалко Р.І.

Анотація
Література
Ключові словаВ роботі наведено результати теоретичних досліджень робочих процесів аеродинамічної класифікації. Отримано розрахункові вирази характеристик розділення продукта при використанні детермінованої та стохастичної моделей процесів класифікації, що враховують сукупний єфект від випадкових впливів з боку навколишнього середовища. Побудовано криві розділення матеріалу. В рамках моделі одномірного потоку розроблено рекомендації з раціональної, з точки зору ефективності, організації процесу аеродинамічної класифікації.
1. Борщевский А.А. Механическое оборудование для производства строительных материалов и изделий / А.А. Борщевский, А.С. Ильин // М.: Машиностроение, 1987. – 368 с.. 2. Абрамович Г.Н. Теория турбулентных струй / Г.Н. Абрамович // М.: Наука, 1984. – 717 с. 3. Галиакберов Р. Совершенствование пневмотранспорта сыпучих материалов на предприятиях строительной индустрии / Р. Галиакберов, В. Герасимова, А. Тюменев // М.: ЦБНТИ Минпромстроя СССР, 1977. – 63с. 4. Бучко И.Г. Перегрузочные установки для сыпучих материалов / Бучко И.Г., Окрепкий М.С., Сафаров В.А. // Механизация и автоматизация производства. 1986. №5. - С.10-12. 5. Бэйли П. Влияние интенсивности и частоты турбулентных пульсаций основного потока на теплообмен в турбинной решетке лопаток, – Тр. Амер. о-ва инженеров-механиков. / Бэйли П., Придди В. // Энерг. машины и установки, 1981, 103, № I. 6. Гиневский А.С. Методы расчета турбулентного пограничного слоя / Гиневский А.С., Иосе-левич В.А., Колесников А.В., Лапин Ю.В., Пилипенко В.Н., Секундов А.Н. // Итоги науки и техни-ки / ВИНИТИ. Сер. Механика жидкости и газа. 1978, 11, с. 155-304. 7. Гиневский А.С. Вырождение турбулентности потока за двухрядной решеткой цилиндров при противоположном движении рядов / А.С. Гиневский, А.В. Колесников, Л.Н. Уханова // Изв. АН СССР. Сер. Механика жидкости и газов, 1979, № 3. – С. 17-25. 8. Исследование влияния концентрации и крупности примеси на характеристики турбулент-ной газовой струи с твердыми частицами / Гиршович Т.А., Картушинский А.И., Лаатс М.К., Лео-нов В.А., Мульги А.С. // Исследование рабочего процесса в элементах двигателей и энергетиче-ских устройств с двухфазным рабочим телом. – М.: Труды МАИ. – 1980. – № 506. – С. 3-8. 9. Вулис Л.А. Об эффективном управлении распространением свободной турбулентной струи. – Изв. АН СССР. Сер. Механика жидкости и газа, 1986, № 6, С. 173-178. 10. Глушко Г.С. Дифференциальное уравнение для масштаба турбулентности и расчет турбу-лентного приграничного слоя на плоской пластине. – В кН. Турбулентные течения. М.: Наука, 1970, С. 37-44. 11. Мизонов В.Е. Аэродинамическая классификация порошков. / Мизонов В.Е., Ушаков С.Г. // – М.: Химия. – 1989. – 160с. 12. Иевлев В.М. Турбулентное движение высокотемпературных сплошных сред. / Иевлев В.М. // М.: Наука, 1975. – 256с. 13. Патент № 18198, Україна МПК В02С 23/10 (2006.01). Двостадійний класифікатор сипучих матеріалів / Рибалко Р.І., Баранов А.М. (Україна); заявник та патентовласник Рибалко Р.І. – № u200609779; заявл. 12.09.06; опубл. 16.10.06, Бюл. № 10.
класифікація сипких матеріалів, криві розділення, детермінована і стохастична модель

Контактная информация
Адреса: г. Донецк, пр. Дзержинского, 7.
Проїзд: Трамвай №9,10 остановка школа№3. (Схема проезда)
Телефон: +38 062 345 21 90
e-mail: rector[at]diat.edu.ua
(С) 2010 Донецкая академия автомобильного транспорта

Сайт разработан отделом информатизации ДААТ. Материалы сайта www.diat.edu.ua не могут быть использованы полностью или частично
без письменного разрешения администрации ДААТ.