Архів журналу:
2007:  1  2  3  4 
2008:  1  2  3  4 
2009:  1  2  3  4 
2010:  1  2  3  4 
2011:  1  2  3  4 
2012:  1  2  3  4 
2013:  1  2  3  4 
2014:  1  2  3  4 
2015:  1  2  3  4 
2016:  1  2  3  4 
2017:  1  2  3  4 
2018:  1  2  3  4 
2019:  1  2  3  4 
Останній номер:

Випуск №1(41) 2014г.


Транспортні технології:

Застосування ДСМ-методу для пошуку закономірностей виникнення дорожньо-транспортних пригод

Сторінки: [4-12]

Автори:Полєтайкін О.М., Костенко А.В., Паршиков С.І.

Анотація
Література
Ключові словаУ статті розглянуто застосування ДСМ-методу для вирішення задачі визна- чення закономірностей виникнення дорожньо-транспортних пригод з постраждалими учасни- ками, зареєстрованих в області дослідження, що включає м. Донецьк, м. Макіївку і їх околиці, на основі даних, витягнутих з карток обліку ДТП. У якості рішення задачі передбачається си- стема причинно-наслідкових зв'язків, що дозволяє об'єктивно оцінювати й здійснювати вироб- лення рішень з підвищення безпеки дорожнього руху на автодорогах України.

1. Road safety. European transport policy for 2010: time to decide. / Results from the transport research program of European Commission / Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2011, 16 p. // data source: http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transpor t/index_en.html. 2. Милль Дж.Ст. Система логики силлогистической и индуктивной: Изложение принципов дока- зательства в связи с методами научного исследования. Пер. с англ. Изд. 5, испр. и доп., 2011. – 832 с. 3. Полетайкин А.Н. Немецкий опыт организации и обеспечения безопасности дорожного дви- жения в крупных городах // Вестник Донецкой академии автомобильного транспорта.– Донецк, 2012.– №3. – С. 49–57. 4. Правила дорожного движения Украины: Официальное издание – К.: Издательство «Арий», 2014. – 64 с. 5. Автоматическое порождение гипотез в интеллектуальных системах / Сост. Е.С. Панкрато- ва, В.К. Финн; Под. общ. ред. В.К. Финна. — М.: ЛИБРОКОМ, 2009. – 528 с. 6. Михеенкова М.А. Принципы и логические средства интеллектуального анализа социологи- ческих данных: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук: 05.13.17.- М.:, 2011. — 51 с.: ил. 7. Аварійність на автошляхах України // Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем департаменту ДАІ МВС України / [електронний ресурс] // режим доступу: http://www.sai.gov.ua/uploads/filemanager/file/dtp_2013.pdf 8. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2011 році / [електронний ресурс] // режим доступу: http://www.mns.gov.ua/files/prognoz/report/2011/3_5_2011.pdf 9. Аншаков О.М. ДСМ-метод: теоретико-множественное объяснение / [електронний ресурс] // режим доступу: http://www.raai.org/about/persons/anshakov/ansh2012tmojsm.pdf

карта обліку ДТП, причинно-наслідковий зв'язок, видобування даних, визначення закономірностей виникнення ДТП, породження гіпотез, інтелектуальний аналіз аварійності

Удосконалення нормативної бази застосування різних типів пішохідних переходів на перегонах міських вулиць

Сторінки: [13-20]

Автори:Толок О.В., Божко О.О., Уразбаєв В.О., Калінін А.В.

Анотація
Література
Ключові словаУ статті виявлені недоліки нормативної бази України щодо застосування різ- них типів пішохідних переходів на перегонах міських вулиць. Наведені попередні результати визначення умов доцільного застосування різних типів пішохідних переходів на перегонах міських вулиць.
1. Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосу- вання та вимоги безпеки: ДСТУ 4092–2002. – [Чинний від 2002–06–03] – 31 с. – (Національний ста- ндарт України). 2. Руководство по регулированию дорожного движения в городах. – М.: Стройиздат, 1974. – 97с. (Министерство внутренних дел СССР, Министерство коммунального хозяйства РСФСР). 3. Методические рекомендации по регулированию пешеходного движения. – М.: ВНИИБДД МВД СССР, 1977. – 51 с. 4. Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів: ДБН В.2.-3-5-2001. – [Чинний від 2001-10-01]. – К.: Держбуд України, 2001. – 51 с. – (Державні будівельні норми України). 5. Правила Дорожнього руху України (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2013 № 111. Редакція діє з 15 квітня 2013 року). 6. Автомобильные перевозки и организация дорожного движения: Справочник. Пер. с анг./ [В.У. Рэнкин, П. Клафи, С. Халберт и др.] – М.: Транспорт, 1981. – 592 с. 7. Буга П.Г. Организация пешеходного движения в городах: учебное пособие для вузов / П.Г. Буга, Ю.Д. Шелков. – М.: Высш. школа, 1980. – 232 с. 8. Слободчикова Н.А. Совершенствование организации дорожного движения на основе при- менения пешеходных вызывных устройств: дис. … канд. техн. наук: 05.22.10 / Слободчикова Надежда Анатолиевна. – Иркутск, 2010. – 174 с. 9. Симуль М.Г. Повышение безопасности дорожного движения в зонах пешеходных переходов на магистральных улицах: автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.22.10 / Симуль Мария Геннадиев- на. – Омск, 2012. – 20 с. 10. Чикалин Е.Н. Повышение эффективности организации дорожного движения в зонах нере- гулируемых пешеходных переходов : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.22.10 / Чикалин Евге- ний Николаевич. – Иркутск, 2013. – 20 с. 11. Highway Capacity Manual 2000. – Transportation Research Board, National Research Council. – Washington, D.C., USA, 2000. – 1134 p. 12. Кухаренок Г.М. Применение искусственных неровностей для повышения безопасности до- рожного движения / Г.М. Кухаренок, Д.В. Капский, Б.У. Бусел // Вестник Белорусско – Российско- го университета. – 2011. – №1 (30) – С. 39–50.
пішохідний перехід, вулиця, перегін вулиці, граничні умови, нормативна база

Транспорт і двигуни внутрішнього згоряння:

Енергетичні резерви систем транспортного засобу

Сторінки: [21-28]

Автори:Ноженко Є.С.

Анотація
Література
Ключові словастатті представлено аналіз енергетичних резервів транспортного засобу та запропоновано шляхи їх використання. Розглянуто можливість раціонального використання енергії стисненого повітря, що викидається з гальмівної системи при відпуску гальм, енергії електродинамічного гальмування, теплової енергії системи охолодження, електричної системи передачі потужності та підвищення ККД силової енергетичної установки.
1. Parry M. L. Millions at risk: defending critical climate change threats and targets / M.L. Parry, N.W. Arnell, T. McMichael, R. Nicolls, W.J.M. Martens, S. Kovats, M. Livermore, C. Rosenzweig, A. Iglesias, G. Fischer // Global Environmental Change - V. 11, 2001. - Pp. 181 – 183. 2. WWF Energy Task Force, 2006, Information from web site www.panda.org. 3. IEA International Energy Agency. Energy Technology Perspectives – 2006, 479 pp. www.iea.org. 4. Романов К. Двигателестроение как драйвер роста ОПК/ К. Романов// РЦБ. − №11. − 2007. 5. Viarshyna H. Method for combustion control in diesel engines/ H. Viarshyna, A. Volochko, A. Pilatau, E. Nozhenko, A. Izabela// International Congress of Heavy Vehicles, Road Trains and Urban Transport. Book of Papers. Part. 2.− Minsk, 2010. − Pр. 69 – 73. 6. Васильев И.П. Влияние топлив растительного происхождения на экологические и экономи- ческие показатели дизеля: монография / И.П. Васильев. – Луганск: ВНУ им. В.Даля, 2009. – 240 с. 7. Stan C. Verbrenungssteuerung durch Selbstzundund. Teil 1: Thermodynamische Grundanlagen / C. Stan, Ph. Guibert // MTZ. - Vol. 65, №1. – 2004. – Р. 57 – 62. 8. Горбунов Н.И., Ноженко Е.С., Могила В.И., Коршко М.Н. Анализ энергетических резервов локомотива и разработка технических решений, направленных на создание энергоэффективного транспортного средства / Н.И. Горбунов, Е.С. Ноженко, В.И. Могила, М.Н. Коршко // Вісник СНУ ім. В.Даля. – 2012. - №5 (176), Ч. 2. – С. 152 – 156. 9. Ноженко Е.С. Повышение энергетической эффективности тепловоза активацией рабочих сред: дисс… канд. техн. наук: 05.22.07/ Е.С. Ноженко. – Луганск: ВНУ им. В.Даля, 2010. – 207 с. 10. Балабин В.Н. Перспективы развития локомотивных энергетических установок нового по- коления. / В.Н. Балабин // Железнодорожный транспорт. – 2007. № 4. – С. 52 – 56. 11. Марков В.А. Характеристики топливной подачи транспортных дизелей / В.А. Марков, В.Г. Кислов, В.А. Хватов.– Москва: Изд-во МГТУ им. Баумана, 1997. – 160с. 12. GREEN CAR CONGRESS, 2005.: http://www.greencarcongress.com/ 13. Дульский Е.Ю. Автоматизация системы вентиляции электровоза путем применения про- граммируемого микроконтроллера / Е.Ю. Дульский, А.М. Худоногов // Сборник материалов научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов электромеханиче- ского факультета ИрГУПС. Часть 1. – 2011. – C. 118 – 123. 14. Камаев А.А. Конструкция, расчет и проектирование локомотивов: учебник для студентов вузов./ А. А. Камаев, Н. Г. Апанович, В. А. Камаев и др.; Под ред. А. А. Камаева. – М.: Машино- строение, 1981. – 351 с. 15. Тепловоз 2ТЭ116(М) охлаждающее устройство дизеля. Расчет. 2624.00.00.000 РР1. – Лу- ганск: «Лугансктепловоз», 2006. – С. 16. 16. Егоров А.Н. Тенденции развития конструкции большегрузной карьерной техники произ- водства РУПП "БелАЗ" /А.Н. Егоров // "Горное оборудование и электромеханика" – № 1, 2008. – С. 2 – 4. 17. Егоров А.Н., Войтов В.Т. Силовые агрегаты карьерных автосамосвалов / А.Н. Егоров, В.Т. Войтов // Горный журнал. – Специальный выпуск. – 2004. – С. 50 – 55.
енергетичні резерви, транспортний засіб, витрата палива, ККД

Експериментальні дослідження впливу нерівномірності навантаження здвоєних коліс вантажного автомобіля на бічний коефіцієнт зчеплення

Сторінки: [29-35]

Автори:Феватов С.А.

Анотація
Література
Ключові словаРозроблено метод і конструкцію стенду, що дозволяє в експлуатаційних умовах і при автотехнічній експертизі визначати максимальне значення бічного коефіцієнта зчеплення коліс з дорогою, що дає можливість уточнити показники стійкості руху автомобіля.
1. Кучеренко А.В. Разработка методов и средств оценки сепных свойств шин: дис. …канд. техн. наук: 05.22.10 «Эксплуатация автомобильного тарснпорта»; 05.05.03 «Колесные и гусенич- ные машины» / Кучеренко Алексей Викторович. – М., 2005. – 152 с. 2. Автомобільні дороги: ДБН В.2.3-4-2000. – К.: ДерждорНДІ; Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, 2000. – 117 с. – (Державні будівельні норми України). 3. Дороги автомобільні. Метод визначення коефіцієнтів зчеплення колеса автомобіля з дорож- нім покриттям: ДСТУ Б В.2.3-2-97. – [Чинний від 1997-07-01]. – К.: Державний Стандарт України, 1997. – 6 с. (Національний стандарт України). 4. Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорогой: ГОСТ 30413-96. – [введен в действие с 1997-04-21]. - М. ГОССТРОЙ РФ, 1997 – 3с. (Меж- государственный стандарт). 5. Работа автомобильной шины / [В. И. Кнороз, Е. Б. Кленников, И. П. Петров и др.]; под ред. В.И. Кнороза. – М. : Транспорт, 1976. – 238 с. 6. Чудаков Е. А. Теория автомобиля / Е. А.Чудаков. – М. : Машгиз, 1950. – 340 с. 7. Раймпель И. Шасси автомобиля. Амортизаторы. Шины и колеса / И. Раймпель; [пер. с нем. В.П. Агапова]. – М. : Машиностроение, 1986. – 320 с. 8. Литвинов А.С. Автомобиль: теория эксплуатационных свойств : учебник для вузов по спе- циальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» / А. С. Литвинов, Я. Е. Фаробин. – М.: Ма- шиностроение, 1989. – 240 с. 9. Туревский И.С. Теория автомобиля / И. С. Туревский. – М. : Высшая школа, 2005. – 240с. 10. Пат. 2415990 Российская Федерация, МПК Е 01 С 23/07, (2006.01). Устройство для измере- ния коэффициента сцепления колеса транспортного средства, с дорожным и аэродромным покры- тием / В.И. Кычкин, А.В. Кычкин, Д.А. Болотов; заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский государствен- ный технический университет» – № 2009143857/03; заявл. 26.11.2009; опубл. 10.04.2011. Бюл. №10. 11. Патент України на корисну модель №87396, МПК G01М 17/02 (2006.01) Пристосування для визначення бічної твердості шин / Феватов С.А., Абдулгазіс А.У., Гацько В.І, Подригало М.А., Абдулгазис У.А., Клец Д.М.; заявители и патентообладатели № u 2013 08616; заявл. 10.02.2013, опубл. 10.02.2014, Бюл. №3.
бічний коефіцієнт зчеплення, здвоєні колеса, пневматичні шини

Визначення параметрів процесу перекидання шарнірно-зчленованої колісної машини

Сторінки: [36-41]

Автори:Дубінін Є.О.

Анотація
Література
Ключові словаВстановлено залежність кута повороту однієї секції рами шарнірно-зчленованої колісної машини щодо іншої у вертикальній площині при наїзді на перешкоду від конструктивних і експлуатаційних параметрів. Отримані результати можуть бути використані для підвищення безпеки експлуатації шарнірно-зчленованих машин.
1. Корчан Н.С. Особенности исследования поперечной устойчивости колёсных машин с шар- нирно-сочлененной рамой при опрокидывании / Н.С. Корчан, М.А. Подригало, А.С. Полянский, В.В. Задорожняя // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: Зб. наук. пр. – Х.: Право, 2010. – Вип.10. – С. 449-455. 2. Коновалов В.Ф. Динамическая устойчивость тракторов / В.Ф. Коновалов – М.: Машино- строение, 1981. – 144 с. 3. Боклаг В.М. Анализ общей устойчивости шарнирно-сочленённых колесных машин: авто- реф. дисс. на соиск. степени канд. техн. наук / В.М. Боклаг. – Харьков, 1964. – 21 с. 4. Кириенко Н.М. Исследование и разработка средств и методов испытаний защитных устройств (кабин) тракторов с шарнирно-сочлененной рамой: автореф. дисс. на соиск. степени канд. техн. наук / Н.М. Кириенко. – Москва, 1983. – 24 с. 5. Дубинин Е.А. Прогнозирование динамической устойчивости положения шарнирно- сочлененных средств транспорта методом парциальных ускорений / Е.А. Дубинин, А.С. Полян- ский // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета: Сб. науч. трудов, Вып. 40. – Симферополь: НИЦ КИПУ, 2013. – С.37-41. 6. Кухтов В.Г. Долговечность деталей шасси колесных тракторов / В.Г. Кухтов. – Харьков: ХНАДУ, 2004. – 292 с. 7. Шувалов Е.А. Теория и расчет трактора „Кировец” / Е.А. Шувалов, А.В.Бойков, Б.А. Доб- ряков, М.Г. Пантюхин. Под общей редакцией А.В. Бойкова. – Л.: Машиностроение, 1980. – 208 c. 8. Двали Р.Р. Механическая тяга в горной местности / Р.Р. Двали, В.В. Махалдиани. – М.: Наука, 1970. – 233 с.
шарнірно-зчленована машина, перешкода, динамічне збурення, безпека експлуатації

Поява гібридних силових установок на транспортних засобах

Сторінки: [42-47]

Автори:Тімков О.М., Григорашенко О.В.

Анотація
Література
Ключові словаВ статті наведено огляд літературних джерел, присвячений появі та розвитку гібридних силових установок на транспортних засобах. Запропоновано виділяти шість основних етапів розвитку. Ключовими моментами, що розділяють часо вий період, є випадки стрімкої зміни вартості палива та розвиток екологічних вимог
1. Электромобиль: техника и экономика / [Щетина В.А., Морговский Ю.Я., Центер Б.И., Бо- гомазов В.А.]. - Л.: 1987. - 253 с. 2. Історія [Електронний ресурс] : http://elektromobile.vn.ua/istoriya-elektromobiliv 3. Надеждин Н.Я. Фердинанд Порше "Автомобиль на все времена" / Надеждин Н.Я. – Майор: Осипенко, 2008 – 99 с. 4. Нурбей Гулиа - профессор механики, необычная личность, основатель компании “Combarco” [Електронний ресурс] : http://nurbejgulia.ru/ 5. Такси Volkswagen с комбинированным приводом / Volkswagen-Taxi fur New York. Fahrzeug mit Hybrid-Antrieb. «Polizei Techn. Verketh», – 1976, № 9. – 372 с. 6. Автомобиль с комбинированным приводом. / Yumoto Iсhiro «Дзидося гидзюцу, Jidosha gijutsu, J. Soc. Automot. Eng. Jap.», – 1976, № 7. – 556–561 с. 7. Гибридный автомобиль фирмы Lucas. / Lucas gives evaluations of E/HV systems «Elec. Veh. News», – 1981, № 2. – 18-19 с. 8. Автомобіль с комбінірованим приводом Vehicule a moteur auxiliaire. Dennis W. She. - JDana Corp., – 1985, № 12. – 958 с. 9. Разработка электромобилей и автомобилей с гибридным приводом фирмы Volkswagen / Kommt der Hybrid-Antrieb «Krafthand», – 1987, № 15. – 1163-1164 с. 10. Легковые автомобили Volkswagen Golf с гибридным приводом – Gemeins / Volkswagen– ETH Zurich. Golf—Hybrid Grossversuch Automob. Rev. – 1989, № 29 .– C, 7 11. У світі продано 4 млн. гібридних автомобілів компанії «Тойота» [Електронний ресурс]: http://www.toyota.ua/ 12. Гибриды сегодня в мире и в России [Електронний ресурс]: http://www.biauto.ru/today.shtml
гібрид, пальне, екологія, криза, нафта, електродвигун, двигун внутрішнього згоряння

До вибору системи керування гібридною силовою установкою автомобіля категорії М1

Сторінки: [48-51]

Автори:Іванов О.С., Файчук М.І.

Анотація
Література
Ключові словаПредставлено основні компоненти системи керування гібридним автомобілем, опис основних функцій компонентів системи керування гібридним автомобілем та стан компонентів автомобіля під час різних режимів роботи
1. Сериков С.А., Бороденко Ю.Н., Силовая установка гибридного автомобиля как объект управления// Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту. –2009. – №3 – С.45–30. 2. Филонов А.И., Проблемы рекуперации кинетической энергии на автомобиле с гибридной силовой установкой// МГТУ «МАМИ»,– С.320–328. 3. С.Апресов, Гибридный ванкель // Популярная механика. – 2011– № 1(99) – 89 с. 4. Allen E.Fuhs Hybrid vehicles and the future of personal transportation //Taylor & Francis Group – 2009. – 480с.
гібридний автомобіль, електронний блок керування, електромотор

До визначення показників маневреності автопоїзда-контейнеровоза

Сторінки: [52-60]

Автори:Сахно В.П., Ковальчук Г.О., Мойся Д.Л., Марчук Р.М.

Анотація
Література
Ключові словаВстановлено, що за швидкості 3 м/с автопоїзд-контейнеровоз з некерованим напівпричепом не відповідає вимогам Директиви 2002/7/EC, тоді як автопоїзд з керованим напівпричепом шляхом гальмування коліс одного борту і за рахунок СКМ напівпричепа цим вимогам відповідають.
1. Сахно В.П. До визначення конструктивних і компонувальних параметрів автопоїзда- контейнеровоза /В.П. Сахно, В.П. Онищук, В.М. Придюк // Вісник Національного транспортного університету.–К., НТУ, 2009.- Вип. 19. – С.80-83. 2. Сахно В.П. До аналізу конструкцій автопоїздів-контейнеровозів /В.П. Сахно, Р.М. Марчук, В.П. Онищук, В.М. Придюк //Збірник доповідей 13 Міжнародної науково-практичної конференції «Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики». – Київ. – 2011. – С.180-182. 3. Закин Я.Х. Маневренность автомобиля и автопоезда / Я.Х. Закин – М. Транспорт, 1986. – 137 с. 4. Сахно В.П. До визначення показників стійкості автопоїзда-контейнеровоза /В.П. Сахно, Р.М. Кузнєцов, Р.М. Марчук, В.П. Онищук// Проблеми автомобільного транспорту: Збірник нау- кових праць: Випуск 8. – Київ: НТУ, 2011. – С.157-165. 5. Сахно В.П. До визначення показників стійкості автопоїзда-контейнеровоза у прямолінійно- му русі /В.П. Сахно, Р.М. Кузнєцов, Р.М. Марчук, В.П. Онищук //Вісник СевНТУ. Збірник науко- вих праць. Серія Машиноприладобудування та транспорт. Випуск 121/2011. – С. 3-6. 6. Антонов Д.А. Теория устойчивости движения многоосных автомобилей. – М.: Машиностро- ение, 1978. – 216 с.
автопоїзд-контейнеровоз, стійкість, показники маневреності, керований напівпричіп

Шляхи зменшення тривалості спрацьовування гальмівної системи під час екстренного гальмування автомобіля

Сторінки: [61-66]

Автори:Сосик А.Ю.

Анотація
Література
Ключові словаЗапропоновано метод зменшення тривалості спрацьовування приводу гальмів ної системи легкового автомобіля категорії М1 шляхом виключення тривалості фізичної реакції водія з гальмівної діаграми за рахунок впровадження автома тичної системи керування гальмівним зусиллям.
1. Бухарин Н.А. Тормозные системы автомобилей. / Николай Аркадьевич Бухарин– М.: Машгиз, 1950. – 292 с. 2. Генбом Б.Б. Тормозная диаграмма автомобиля / Б.Б. Генбом, В.А. Демьянюк // Сборник Труды ГСКБ по автобусам. Вып.2. – Львов. – 1970. – С. 134-146. 3. Тарасик В.П. Теория движения автомобиля: Учебник для вузов / В.П. Тарасик. – СПб.: БХВ Петербург, 2006. – 478с. 4. Романов А.Н. Автотранспортная психология: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведе- ний/ А.Н. Романов. – М.: Академия, 2002. – 224с. 5. Hac A. Unified Control of Brake and Steer-by-Wire Systems Using Optimal Control Allocation Methods / Aleksander Hac, David Doman, Michael Oppenheimer // Delphi Corporation Air Force Research Laboratories. – 2006-01-0924.
гальмівний момент, тривалість спрацьовування, гальмівний шлях.

Чисельний аналіз просторової моделі 4-х колісного екіпажа в середовищі пакету MAPLE

Сторінки: [67-73]

Автори:Сахно В.П., Вербицький В.Г. Куплінов А.В, Лисенко О.О.

Анотація
Література
Ключові словаПриводиться лістінг програми чисельного аналізу динамічних якостей просторової маятникової моделі 4-х колісного екіпажа, яка включає врахування взаємовпливу поперечних і поздовжніх сил, вплив перерозподілу вертикальних реакцій на параметри стаціонарних режимів руху і їх стійкість.
1. Управляемость и устойчивость автомобиля; пер. с англ. к.т.н. В.И. Котовского; под ред. д.т.н. А.С. Литвинова. – М.: Машгиз, 1963. – 267 с. 2. Лобас Л.Г., Вербицкий В.Г. «Качественные и аналитические методы в динамике колесных машин», Киев: Наукова Думка; 1990г. – 232 с. 3. Говорухин В., Цибулин В. Компьютер в математическом исследовании. Учебный курс.— СПб.: Питер, 2001. — 624 с. 4. Погорелов Д.Ю. «Введение в моделирование динамики систем тел», Учеб пособие, Брянск, БГТУ, 1997 г, 156 с.
колісний екіпаж, чисельне моделювання, стійкість руху

До оптимізації ряду передаточних чисел трансмісії автомобіля

Сторінки: [74-78]

Автори:Сахно В.П., Корпач О.А.

Анотація
Література
Ключові словаВ статті проведено постановку задачі з оптимізації передаточних чисел трансмісії автомобіля з метою покращення його експлуатаційних властивостей.
1. Филькин Н.Н. Оптимизация передаточных чисел и количества ступеней трансмиссии лег- кового автомобиля: автореф. дис. на соиск. науч. степ. канд. техн. наук: спец. 05.05.03 «Двигатели и энерг. установки» / Н.Н. Филькин – М., 1990. – 21 с. 2. Кондрашкин А.С. Методика оптимизации параметров энергосиловой установки автомоби- ля / А.С. Кондрашкин, Н.М. Филькин, В.Ю. Сальников // Автомобильная промышленность. – 2002. – № 4. – С. 32 – 33. 3. Сахно В.П., Сітовський О.П. До визначення передаточних чисел коробки передач легкового автомобіля підвищеної прохідності малого класу / В.П. Сахно, О.П. Сітовський // АВІА –2001. ІІІ Міжнародна наукова конференція (24-26 квітня 2001 року, Київ, Україна). – Збірник наукових праць. – Том 4. – С. 156 – 159. 4. Горбаха М.М. Покращання показників техніко-експлуатаційних властивостей автомобілів при їх переобладнанні. Автореф. дис. канд. техн. наук: спец. 05.22.02 / М.М. Горбаха; Нац. трансп. ун-т. — К., 2006. — 20 с. — укp. 5. Реклейтис Г. Оптимизация в технике. Том 1 / Г. Реклейтис, А. Рейвиндран, К. Рэгсдел. – М.: Мир, 1986. – 348 с. 6. Рейзлин В.И. Численные методы оптимизации / В.И. Рейзлин. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 105 с.
критерії оптимізації, передаточні числа, параметри об'єкта оптимізації, трансмісія автомобіля

До розробки математичної моделі для дослідження стійкості руху легкових автомобілів

Сторінки: [79-90]

Автори:Сахно В.П., Кузнєцов Р.М., Павлюк В.І.

Анотація
Література
Ключові словаУ статті отримана система диференціальних рівнянь, що описує рух легкового автомобіля. Врахування кутового ефекту в характеристиці бічного відведення дозволяє дослідити вплив неоднорідної жорсткісної характеристики кожної шини на курсову стійкість руху легкового автомобіля
1. Вплив на керованість двовісного автомобіля асиметричних жорсткісних характеристик ко- ліс / Сахно В.П., Вербицький В.Г., Макаров В.А., Костенко А.В., Петров А.В. // Автошляховик України: Окремий випуск. Вісник Північного наукового центру ТАУ. – 2005. – Вип. 8. – С. 159 – 161. 2. Макаров В.А., Костенко А.В., Петров О.В. До вибору математичної моделі для дослідження курсової стійкості руху автомобіля з урахуванням жорсткісної неоднорідності шин // Вісник Доне- цького інституту автомобільного транспорту. – 2004. – №1. – С. 33 – 35. 3. Эллис Д.Р. Управляемость автомобиля: Пер. с англ. – М.: Машиностроение, 1975. – 216 с. 4. Автомобили: Теория и конструкция автомобиля и двигателя: Учебник для студ. учрежде- ний сред. проф. образования / В.К. Вахламов, М.Г. Шатров, А.А. Юрчевский; Под ред. А.А. Юр- чевского. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 816 с. 5. Волков В.П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля: Навч. Посіб. - Харків: ХНА- ДУ, 2003. – 292 с. 6. Подригало М.А., Волков В.П. Определение радиусов инерции автомобиля на стадии его проектирования // Автомобильная промышленность. – 2003. – №6. – С. 19 – 22.
автомобіль, стійкість, рівняння, рух, критична швидкість, шина, відведення, вісь

Контактная информация
Адреса: г. Донецк, пр. Дзержинского, 7.
Проїзд: Трамвай №9,10 остановка школа№3. (Схема проезда)
Телефон: +38 062 345 21 90
e-mail: rector[at]diat.edu.ua
(С) 2010 Донецкая академия автомобильного транспорта

Сайт разработан отделом информатизации ДААТ. Материалы сайта www.diat.edu.ua не могут быть использованы полностью или частично
без письменного разрешения администрации ДААТ.