Архів журналу:
2007:  1  2  3  4 
2008:  1  2  3  4 
2009:  1  2  3  4 
2010:  1  2  3  4 
2011:  1  2  3  4 
2012:  1  2  3  4 
2013:  1  2  3  4 
2014:  1  2  3  4 
2015:  1  2  3  4 
2016:  1  2  3  4 
2017:  1  2  3  4 
2018:  1  2  3  4 
2019:  1  2  3  4 
Останній номер:

Випуск №2(42) 2014г.


Транспортні технології:

Щодо формування структури проектів міських пасажирських перевезень

Сторінки: [5-10]

Автори:Сухонос М.К., Доля О.Є.

Анотація
Література
Ключові словаПроведено аналіз причинно-наслідкових факторів формування структури проектів міських пасажирських перевезень. Результатом досліджень є запропонована система етапів проектів міських пасажирських перевезень із визначенням ефективності функціонування кожного маршруту.
1. Ефремов И.С. Теория городских пассажирских перевозок / Ефремов И.С., Кобозев В.М., Юдин В.А. – М. : Высшая школа, 1980. – 535 с. 2. Пассажирские автомобильные перевозки / [Афанасьев Л.Л., Воркут А.И., Дьяков А.Б. и др.]. – М. : Транспорт, 1986. – 220 с. 3. Гудков В.А. Технология, организация и управление пассажирскими автомобильными пере- возками / В.А. Гудков, Л.Б. Миротин. – М. : Транспорт, 1997. – 254 с. 4. Спирин И. В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками / Спирин И.В. – М. : Академия, 2003. – 400 с. 5. Доля В.К. Пасажирські перевезення / В.К. Доля. – Х.: Вид-во „Форт”, 2011. – 507 с. 6. Системологія на транспорті. Дослідження операцій у транспортних системах [ Гаври- лов Е.В., Дмитриченко М.Ф., Доля В.К. та ін. ] ; за ред. М.Ф. Дмитриченка – К. : Знання України, 2009. – 375 с. – (5 кн./ Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.; кн. 3). 7. Харари Ф. Теория графов /Пер. с англ. и предисл. В.П. Козырева; под ред. Г.П. Гаврилова. Изд. 2-е. М.: Едиториал УРСС, 2003. - 300 с. 8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_кратчайшем_пути 9. Володин Е.П. Организация и планирование перевозок автомобильным транспортом / Е.П. Володин, Н.И. Громов. – М. : Транспорт, 1982. – 224 с. 10. Ігнатенко О.С. Організація автобусних перевезень у містах / О.С. Ігнатенко, В.С. Марунич. – К.: УТУ, 1998. – 196 с. 11. Антошвили М.Е. Оптимизация городских автобусных перевозок / Антошвили М.Е., Ли- берман С.Ю., Спирин И.В. – М. : Транспорт, 1985. – 102 с. 12. Торопов Б.І. Розвиток пасажирських комплексів на основі закономірностей формування пасажиропотоків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.22.01 „Транс- портні системи” / Б.І. Торопов. – К., 2001. – 20 с. 13. Вдовиченко В.О. Ефективність функціонування міської пасажирської транспортної си- стеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.22.01 „Транспортні си- стеми” / В.О. Вдовиченко. – К., 2004. – 24 с. 14. Про затвердження Порядку і умов організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом: z0257-98 – Офіц. вид. – К. Офіційний вісник України: М-во транспорту України, 1998. – №17, 258 с. – (Нормативний документ Мінтрансу України. Інструкція). 15. Организация и управление инновационной деятельносью на транспорте / [А.Б. Ефимов, В.М. Самуйлов, Е.В. Кошкаров и др.]. – Екатеринбург : УрГУ, 2002. – 264 с. 16. https://ru.wikipedia.org/wiki/Бизнес-планирование
міські пасажирські перевезення, транспортна мережа, пасажирські маршрути, бізнес-план, показники ефективності

Порівняння властивостей матеріалів для виготовлення сигнальних стовпчиків

Сторінки: [11-14]

Автори:Осипов В.О.

Анотація
Література
Ключові словаПроведено лабораторний порівняльний аналіз властивостей залізобетонного та пластикового сигнальних стовпчиків. Визначено переваги одних матеріалів перед іншими.
1. ДСТУ Б В.2.3-9-2003. Споруди транспорту. Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови. – К.: Держстандарт України, 2003. 2. ГОСТ 13837-79. Динамометры общего назначения. Технические условия. – М.: Госкомитет по стандартам, 1979. 3. ГОСТ 427-75. Линейки измерительные металлические. Технические условия. – М.: Стан- дартинформ, 2005. 4. ДСТУ Б В.2.7-43-96. Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови. – К.: Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, 2006.
сигнальний стовпчик, аналіз, порівняння

Корисність сукупності технологічних параметрів системи міського пасажирського транспорту

Сторінки: [15-18]

Автори:Іванов І.Є., Рогальський Р.Б.

Анотація
Література
Ключові словаПроведено аналіз причинно-наслідкових факторів формування корисності міського пасажирського транспорту. Результатом досліджень є запропонована математична модель корисності транспортного процесу міського пасажирського транспорту. У цілому корисність визначає транспортну рухливість, рух- ливість реалізовану на транспорті, зокрема міському пасажирському.
1. Фишберн П. Теория полезности для принятия решений / Фишберн П. – М.: Наука, 1978. – 352с. 2. htth:www.newappsblog.com/2011/11/weekly-phio-ekonomics-mark-blaug-1927-2011.html 3. Доля В.К. Визначення математичної моделі транспортної рухливості населення / Доля В.К., Іванов І. Є. // Східно-європейський журнал передових технологій. – 2013. – №. 4/4(64). – С. 18-21. 4. Доля В.К. Дослідження розподілу транспортної рухливості населення міст між індивідуаль- ним і суспільним транспортом / Доля В.К., Іванов І.Є. // Технологічний аудит та резерви вироб- ництва. – 2013. – №4/2(12). – С. 31-34. 5. Доля В.К. Щодо визначення коефіцієнту користування міським пасажирським транспортом / Доля В.К., Іванов І.Є. // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – 2013. – №15(204). – Ч. 2 – С. 264-267.
міський пасажирський транспорт, корисність транспортного процесу, транспортна рухливість населення

Щодо визначення критерію необхідності зберігання запасних частин на складі автотранспортного підприємства

Сторінки: [19-26]

Автори:Кравченко О.П., Верітельник Є.А.

Анотація
Література
Ключові словаЗапропонований критерій визначення необхідності зберігання запасних частин на складі автотранспортного підприємства або замовлення їх, в разі відмови, на основі коефіцієнта технічної готовності парку.
1. Нормы расхода автомобильных запасных частей. – М.: ЦНИИТЭН, 1970, ч. I-IV. – 295 с. 2. Лукинский В.С. Совершенствование методов расчета потребности в запасных частях к авто-мобильным двигателям / В.С. Лукинский, В.И. Сергеев. – Двигателестроение, 1982, №9. – С. 43-47. 3. Чечеткина А.А. Некоторые направления метода оптимизации показателей надежности ма-шин / А.А. Чечеткина, Н.З. Гизатова // Вестник КГТУ. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2005. – Вып. 39. – С. 619-624. 4. Бажинов А.В. Усовершенствование методов прогнозирования потребности в запасных ча-стях к силовым агрегатам грузовых автомобилей. Диссертация канд. техн. наук / А.В. Бажинов. - Харьков, ХНАДУ, 2011. – 180 с. 5. Тєнішев В.Є., Кравченко О.П., Верітельник Є.А. Система прогнозування потреби запасних частин автомобілів-тягачів на основі гібридних нейронних мереж за допомогою статистичних да-них / Матеріали III Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Інженерна механіка та транспорт» (ЕМТ-2013), 21-23 листопада 2013, м. Львів. – Львів: Видавництво Львівської політех-ніки, 2013, c. 38-41 6. Мастепан С.М. Аналіз процесів управління запасами матеріальних ресурсів / Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Організація обслуговування і ремонт автомобі-лів», (25 квітня 2014, Миколаїв). – Миколаїв, 2014. – С. 27-28. 7. Кузнецов Е.С. Техническая эксплуатация автомобилей: учебник для вузов / Е.С. Кузнецов, В.П. Воронов, А.П. Болдин и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1991. – 413 с. 8. Кравченко А.П., Верительник Е.А. Мониторинг расхода запасных частей автомобилей-тягачей VOLVO FH 1242. А.П. Кравченко, Е.А. Верительник / Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Автомобіле- та тракторобудування. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2014. – № 9 (1052). – С. 33-38.
автомобільний парк, склад, деталь, запасні частини

Транспорт і двигуни внутрішнього згоряння:

Поява та розвиток систем керування на транспортних засобах

Сторінки: [31-36]

Автори:Іванов О.С., Ковальчук Г.О.

Анотація
Література
Ключові словаВ статті наведено огляд розвитку автоматизованих систем керування, почи-наючи з випуску автомобіля Ford Model T та закінчуючи автомобілями з гібрид-ними силовими установками.
1. Учебный курс – СУД «Школа диагностики»: компания «Диагмакс», Москва – 2003 г. 2. Allen E. Fuhs Hybrid vehicles and the future of personal transportation, 2009 by Taylor & Francis Group.
система керування, автоматизація, двигун, силова установка, гібрид

Вибір раціональних конструктивних параметрів швидкісного монорейкового вагона

Сторінки: [37-41]

Автори:Єфименко А.М.

Анотація
Література
Ключові словаПроведено попередній аналіз впливу коефіцієнта жорсткості зовнішнього направляючого модуля та коефіцієнта демпфування при криволінійному русі швидкісного монорейкового вагона на основі спрощеної одномасової системи. Представлено візуалізацію процесу переходу від прямолінійного руху до руху по колу.
1. www.STC-IN.com & www.skytraincorp.com. Monorail History and Technology of Successful Technology. Available at: http://www.skytraincorp.com/pp/stc_mht.pdf 2. Ryan R. Kennedy. Considering Monorail Rapid Transit for North American Cities. Available at: http://www.monorails.org/webpix%202/ryanrkennedy.pdf 3. Рокар И. Неустойчивость в механике / Ива Рокар. – М. : Издательство иностр. лит., 1959. – 288 с. 4. Эллис Д.Р. Управляемость автомобиля / Д.Р. Эллис. – М. : Машиностроение, 1975. – 216с. 5. Неймарк Ю.Н. Динамика неголономных систем / Ю.Н. Неймарк, Н.А. Фуфаев. – М. : 1967. – 520 с. 6. Автоколебания рельсовых экипажей / Ю.В. Демин, Л. А. Длугач, М. Л. Коротенко, О. М. Маркова. – К. : Наук. Думка, 1984. – 160 с.
швидкісний монорейковий вагон, зовнішній направляючий мо-дуль, коефіцієнт демпфування

Умови перекидання 3-х колісного екіпажу при русі по криволінійній траєкторії

Сторінки: [42-45]

Автори:Вербицький В.Г., Банніков В.О., Червякова О.В., Зинов'єв Є.Я.

Анотація
Література
Ключові словаРозглянуто умови перекидання під час руху 3-х колісного екіпажу по криволінійній траєкторії з урахуванням дії поздовжніх сил інерції. Отримано максимальні значення швидкості руху по траєкторії постійної кривизни і мінімальні радіуси кривизни, при яких може рухатися триколісний екіпаж без перекидання, за умови поздовжнього уповільнення.
1. Мамити Г.И. Расчет устойчивости мотоциклов с эластичными шинами / Г.И. Мамити, М.С. Льянов // Автомобильная промышленность. – 2006.– № 5. – М: Машиностроение. – С. 34-37. 2. Mukhergee S., Three-wheeled scooter taxi: A safety analysis / S. Mukhergee, D. Mohan, T.R.Gawade //Transportation Research and Injury Prevention Programme, Indian Institute of Technology, Hauz Khas, New Delhi 110016, Sadhana vol. 32, Part 4, August 2007, pp. 459 – 478. 3. Литвинов А.С. Автомобиль: Теория эксплуатационных свойств: Учебник для вузов по спе- циальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» / А.С. Литвинов, Я.Е. Фаробин// – М.: Ма- шиностроение, 1989. – 240 с.
умови перекидання, криволінійна траєкторія, радіус кривизни, швидкість руху, 3-х колісний екіпаж

Виведення рівнянь руху просторової моделі колісного екіпажу на основі рівнянь Лагранжа II роду в середовищі пакету MAPLE

Сторінки: [46-50]

Автори:Сахно В.П., Вербицький В.Г., Куплінов А.В, Лисенко О.О.

Анотація
Література
Ключові словаВ якості ілюстрації можливостей системи аналітичних перетворень MAPLE приводиться лістинг програми виводу рівнянь руху просторової маятникової моделі колісного екіпажу, яка може бути реалізована й у випадку більш складних розрахункових схем екіпажу.
1. Лобас Л.Г., Вербицкий В.Г. «Качественные и аналитические методы в динамике колесных машин», Киев: Наукова Думка; 1990г. – 232с. 2. Новожилов И.В., Павлов И.С. «Приближенная математическая модель колесного экипажа», Изв.РАН, МТТ, №2, 1997г., с. 196-204. 3. Говорухин В. Н., Цибулин В. Г. Введение в Maple. Математический пакет для всех. — М.: Мир, 1997. — С. 208. 4. Погорелов ДЮ «Введение в моделирование динамики систем тел», Учеб пособие, Брянск, БГТУ, 1997 г, 156 с
колісний екіпаж, кінетична енергія, модель, потенціальна енергія, рівняння руху

Щодо визначення стійкості руху автопоїзда-контейнеровоза з керованим напівпричепом

Сторінки: [51-59]

Автори:Сахно В.П., Поляков В.М., Мойся Д.Л.

Анотація
Література
Ключові словаПобудована математична модель автопоїзда з керованою віссю напівпричепа і виконано аналіз рівноважних станів системи. Встановлено, що при заданій позовжній швидкості існує деякий діапазон зміни кута повороту керованих коліс тягача, в межах якого можуть існувати стійкі стаціонарні режими.
1. DIRECTIVE 2002/7/EC of European parliament and of the council of 18 February 2002 amending Council Directive 96/53/EC of 25 July 1996 laying down for certain road vehicles circulating within the Community the maximum authorized dimensions in national and international traffic and the maximum authorized weights in international traffic. // Official Journal of the European Communities, 2002. – No L67 / 47 – 49. 2. Володимир Сахно, Роман Марчук, Микола Файчук. Дослідження маневреності і стійкості автопоїзда-контейнеровоза при криволінійному русі за різних схем управління напівпричепом //An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery //Commission of mo-torization and energetics in agriculture//MOTROL, Vol.14, No. 4. – Lublin, 2012. C.185-191. 3. Лобас Л.Г. К теории движения трехзвенных многоосных пневмоколесных машин. – Прик-ладная механика, 1990, т. 26, № 4, с. 112–118.
модель автопоїзда, стаціонарні режими, плоскопаралельний рух, кут повороту

Оцінка витрат енергії на деформацію розтягнутої повітрям шини під час руху автомобіля

Сторінки: [60-67]

Автори:Сунцов М.В., Писанець О.О., Лазаренко А.І., Зайцев Р.С., Мельниченко В.В., Мєзєнцев С.Г.

Анотація
Література
Ключові словаНа основі аналізу експериментальних результатів щодо визначення коефіцієнтів опору коченню колеса автомобіля отримана формула щодо визначення витрат енергії на її деформацію.
1. Сунцов Н.В., Макаров В.А., Куплинов А.В. К вопросу об оценке коэффициента сопротивле-ния воздуха и числа Рейнольдса при движении автомобиля // Вісник Донецкої академії авто-мобільного транспорту. – 2008. № 3. С. 42-47. 2. http:// ru. wikipedia. org /wiki / Тороид. 3. http:// ru. wikipedia. org / wiki /Атмосфера. 4. Сунцов Н.В., Макаров В.А., Сунцов А.Н., Ефименко А.Н. О физике процессов определяю-щих величину коэффициента сопротивления качению колеса автомобіля // Вісник Донецкої ака-демії автомобільного транспорту. – 2011. № 2. С. 78-81. 5. Балабин И.В., Путин В.А., Чабунин И.С. Автомобильные и тракторные колеса и шины. – МГТУ «МАМИ», 2012. – 920с.
деформація шини, енергетичні витрати, коефіцієнт опору

Дослідження жорсткосних характеристик підвіски міського автобуса МАЗ-105

Сторінки: [68-71]

Автори:Мiсько Е.М.

Анотація
Література
Ключові словаВизначені жорсткісні характеристики пневматичної підвіски колісного транспортного засобу (КТЗ) на основі рівняння стану ідеального газу. Вимірювання ходу в робочій камері пневмобалону підвіски здійснювалися при змінному зовнішньому навантаженні в межах положення статичної рівноваги.
1. Акопян P.A. Пневматическое подрессоривание автотранспортных средств. Часть I. Львов: Вища школа, 1979. – 218 с. 2. Галевский Е.А., Блинов Е.И., Кузнецов В.Т. Определение приведенной жесткости подвески ведущего колеса мотоцикла// Автомобильная промышленность. 1980. - №4. – С. 14-16. 3. Певзнер Я.М., Горелик А.М. пневматические и гидропневматические подвески. Государственная научно-техническое издательство машиностроительной литературы. 1980. – 321 с. 4 Ротенберг Р.В. Подвеска автомобиля: Колебания и плавность хода. – М.: Машиностроение, 1972. – 392 с. 5. Успенский И.Н., Мельников A.A. Проектирование подвески автомобиля. М: Машиностроение, 1976. – 168 с.
жорсткісні характеристики, пневматична підвіска, коефіцієнт жорсткості

До вибору типу гібридної силової установки автомобіля категорії М1

Сторінки: [72-75]

Автори:Тімков О.М., Ященко Д.М.

Анотація
Література
Ключові словаНаведені узагальнюючі данні про перспективи розвитку гібридних автомобілів. Розглянуто основні конструктивні схеми гібридних силових установок, що використовуються на автомобілях. Запропоновані базові принципи класифікації конструкцій гібридних автомобілів.
1. Смирнов О.П. Тенденція створення екологічно чистого транспортного засобу // Автомоби-льный транспорт: Сб. науч. тр. Вып.17. – Харьков: РИО ХНАДУ, 2005. – С.103-107. 2. Парижский автосалон: гибриды – это модно: [Электронный ресурс] / М. Корнейчук // Жур-нал "За рулем" – 2008. – №10. – С.15.– Режим доступа к журналу: http://www.zr.ru/a/35005. 3. Обозрение. Все типы гибридов: Скрестив бензин с электричеством: [Электронный ресурс] / А. Фомин // Журнал "За рулем"– 2009. – №1. – С.45.– Режим доступа к журналу: http://www.zr.ru/a/16909/ 4. Туренко А.Н., Пятак А.И., Кудрявцев И.Н. и др. Экологически чистый криогенный транс-порт: современное состояние проблемы // Вестник ХГАДТУ: Сб. науч. тр. Вып.12-13. – Харьков: РИО ХГАДТУ, 2000. – С.42-47. 5. Богомолов В.А., Кудрявцев И.Н., Пятак А.И. и др. Развитие новейших криогенных техноло-гий для перспективных видов автомобильного транспорта // Автомобильный транспорт: Сб. науч. тр. Вып.12. – Харьков: РИО ХНАДУ, 2004. – С.67-69. 6. Дубинин А.В., Быков А.А., Колобов М.Г., Гибридный транспорт // Коммунальное хозяйство городов – Научно-технический сборник №88 – С.275-280. 7. AW Special Report, The state of performance, AutoWeek, November 5, 2007, p. 21
гібрид, силова установка, змішана схема, трансмісія

Методика визначення ряду передаточних чисел коробки передач за показниками тягово-швидкісних властивостей автомобіля

Сторінки: [74-82]

Автори:Сахно В.П., Корпач О.А.

Анотація
Література
Ключові словаУ статті наведена методика визначення ряду передаточних чисел коробки пе-редач за умови мінімального часу розгону автомобіля до максимальної швидко-сті руху. Проведено порівняння розробленої методики з іншими способами ви-значення ряду передаточних чисел коробки передач.
1. Куликов Н.К. Динамический ряд передаточных чисел коробки передач / Н.К. Куликов // Автомобильная промышленность –1958. – №12. – С. 19 – 22. 2. Анискин Л.Г. Методика выбора передаточных чисел трансмиссии автомобиля, обеспечи-вающих его разгон за минимальное время / Л.Г. Анискин, Х.Д. Квитко // Автомобильная про-мышленность –1963. – №10. – С. 25 – 29. 3. Пилипчук М.М. Оптимизация ряда передаточных чисел трансмиссии грузового автомобиля средней грузоподъемности при переоборудовании его на дизель: Автореф. дис. канд техн. наук: 05.22.02 / Укр. трансп. ун-т. – К., 1997 –24 c. 4. Павленко А.В. Перспективы улучшения скоростных свойств и топливной экономичности автомобилей КрАЗ / А.В. Павленко // Вісник Кременчуцького державного політехнічного універ-ситету. Наукові праці КДПУ. – Кременчук, КДПУ. – 2002. – Вип. 3(14). –С. 105 – 107. 5. Реклейтис Г. Оптимизация в технике. Том 1./ Реклейтис Г., Рейвиндран А., Рэгсдел К. – М.: Мир, 1986. – 348 с. 6. Кондрашкин А.С. Методика расчета передаточных чисел трансмиссии легкового автомо-биля / Кондрашкин А.С., Умняшкин В.А., Филькин Н.М. // Автомобильная промышленность – 1986. – №2. – С. 16-17. 7. Сахно В.П. Математична модель для визначення тягово-швидкісних властивостей авто-мобіля при використанні двигунів різної потужності. / Сахно В.П., Корпач О.А. //Управління про-ектами, системний аналіз і логістика. – К.: НТУ – 2011. – Вип. 9. – С. 165-171 8. Токарев А.А. Гиперболический ряд передаточных чисел трансмиссии / Токарев А.А. // Ав-томобильная промышленность. – 1975. – №10. – С. 16-18. 9. Харчистов Б.Ф. Методы оптимизации. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. – 140 с.
коробка передач, передаточні числа, час розгону автомобиля

Вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на стійкість руху автопоїздів категорії М1

Сторінки: [83-92]

Автори:Сахно В.П., Cтельмащук В.В., Козачук Л.С.

Анотація
Література
Ключові словаУ статті розглянуто вплив координат центра мас тягового автомобіля, роз-ташування точки зчіпки, масових параметрів, бази причепа і довжини дишля на критичну швидкість руху автопоїзда категорії М1.
1. Сахно В.П., Зав'ялова Л.1., Барилович С.Л., Крестянполь О.А. Пошук шляхів підвищення стійкості прямолінійного руху автопоїзда //Автошляховик України. Окремий випуск. Вісник Центрального наукового центру Транспортної Академії України. Випуск N2. 1999. С.-70-73. 2. Самойленко С.А. Методика оценки устойчивости прямолинейного движения трехзвенного автопоезда. – В кн.: Повышение эффективности и надежности автотранспортных средств: Сб. Научи. тр. / МАДИ. – М.: 1982, с. 24-29. 3. Сахно В.П., Кузнєцов Р.М., Мурований І.С., Глінчук В.М. Дослідження критичної швидкості руху триланкового автопоїзда //Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип. 4. – К.: НТУ, 2007. – С. 166-173. 4. Стельмащук В.С., Кузнєцов Р.М., Мурований І.С., Лагошна О.О. Керованість і стійкість триланкових автопоїздів у неусталених режимах руху // Вісник Національного транспортного уні-верситету: В 2-х частинах: Ч. 1. – К.: НТУ, 2007. – Випуск 13. – С.74-81. 5. Козачук Л.С. До визначення стійкості руху автопоїзда категорії М1 /Л.С. Козачук //Вісник Житомирського державного технологічного університету. - №2(53) – 2014. -С. 121-128. 6. Антонов Д.А. Расчет устойчивости движения многоосных автомобилей. - М.: Машиностроение, 1984. - 164 с. 7. Фаробин Я.Е.Теория поворота транспортных машин.-M.:Maшиностроение, 1970.-176 с. 8. Лобас Л.Г. Качественные и аналитические методы в динамике колесных машин / Л.Г. Ло-бас, В.Г. Вербицкий. – К. : Наук. Думка, 1990. – 232 с.
Автомобіль, причіп, рівняння, рух, критична швидкість, маса, параметри, стійкість

До визначення характеристик просторового положення колеса при повороті відносно похилої стійки

Сторінки: [93-102]

Автори:Вербицький В.Г., Банніков В.О., Зинов'єв Є.Я.

Анотація
Література
Ключові словаПредставлені результати порівняльного аналізу теоретичних й експериментальних досліджень кінематики колеса триколісного екіпажу (масштабної моделі) під час повороту щодо похилої стійки. Показані залежності, що відображають аналітичний підхід.
1. Вербицкий В.Г., Банников В.А., Загороднов М.И., Картунов А.Н. К теории анализа характеристик неустановившегося увода // В.Г. Вербицкий // – Луганск: Вісник Східно-Українського національного університету імені Володимира Даля -№11(141) (Науковий журнал) – 2009, – С.70 – 73 2. Клімов Е. С. Дослідження траєкторії руху точки контакту жорсткого керованого фальшколеса при комбінованому нахилі шворня під час повороту на місці. Вісник національного технічного університету «XII» Серія: Автомобіле- та тракторобудування Збірник наукових праць № 8 (1051) 2014. С.148 – 154. 3. V.Cossalter, N.Ruffo, F.Biral, R.Berritta: Development of a novel three-wheeled vehicle 15.Sicherheit Umwelt Zukunft 111, Tagunsband der 3 Motorradkonfernz, 2000 – № 9 – 19 p. 4. Сахно В.П. Вплив конструкивних параметрів триколісного екіпажа на його маневриність / В.П.Сахно, В.Г.Вербицький, В.О.Банніков – [Вісник центрального наукового центру транспортної академії наук., окремий випуск] – Автошляховик України – Випуск 12 – червень – 2009. – С.178 – 183
модель триколісного екіпажу, курсовий кут, просторове положення колеса, похила стійка

Розробка комп’ютерної моделі автопоїзда

Сторінки: [103-108]

Автори:Сахно В.П., Прогній П.Б.

Анотація
Література
Ключові словаУ статті проаналізовано особливості комп’ютерного моделювання динаміки складних механічних систем в середовищі Universal Mechanism. Отримано алгоритм побудови комп’ютерної моделі автомобільного поїзда у даному програмному комплексі. Із використанням ПК UM розроблено спрощену динамічну модель дволанкового сідельного автопоїзда у складі двовісного автомобіля тягача та тривісного напівпричепа для дослідження показників стійкості його руху в гальмівному режимі.
1. Житенко О.В., Кузьо І.В. Математично-комп’ютерене моделювання динаміки автопоїзда / О.В. Житенко, І.В. Кузьо // Збірник наукових праць: Галузеве машинобудування, будівництво. – Вип. 2 (32), т.1. – Полтава : ПолтНТУ, 2012. – С. 72-79. 2. Лисенко Р.І. Комп’ютерне та фізичне моделювання руху сідельного автопоїзду / Р.І. Лисенко, П.О. Гуменюк, В.В. Лотиш // Міжвузівський збірник «Комп’ютерно-інтегровані тех-нології : освіта, наука, виробництво». – Луцьк: ЛНТУ, 2012. – Вип. 8. – С.162-165. 3. Козак Н.О., Гуменюк Л.О. Моделювання сідельного тягача з реалізацією задньої керованої осі причепа / Н.О. Козак, Л.О. Гуменюк // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конфе-ренції «Актуальні проблеми автоматизації та управління». – Вип.1. – 2014. – С. 212-218. 4. Гуменюк П.О., Козак Н.О. Розробка комп’ютерної моделі автопоїзда / П.О. Гуменюк, Н.О. Козак // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми автоматизації та управління». – Вип.1. – 2014. – С. 202-207. 5. Выгонный А.Г. Технологии виртуальных испытаний автотракторной техники: комплексная оценка показателей управляемости и устойчивости / А.Г. Выгонный, А.Н. Колесникович, С.В. Харитончик // Сборник материалов 79-й международной научно-технической конференции «Безопасность транспортных средств в эксплуатации». – Нижний Новгород : НГТУ, 2012. – С. 9-14. 6. Компьютерное моделирование устойчивости и маневренности седельного автопоезда [Текст] / А.Н. Выгонный, О.В. Матушкина, А.А. Калинин, А.Н. Колесникович // Автомобильная промышленность: Научно-технический журнал. – 2011. – № 7. – С. 35-36. 7. Погорелов Д.Ю. Компьютерное моделирование динамики технических систем с использо-ванием программного комплекса «Универсальный механизм» [Электронный ресурс]. – Режим до-ступа: URL: http://www.universalmechanism.com/index/download/pogorelov_vkt.pdf. – Название с экрана.
комп’ютерна модель, моделювання, сідельний автопоїзд, дина-міка гальмування, стійкість

Контактная информация
Адреса: г. Донецк, пр. Дзержинского, 7.
Проїзд: Трамвай №9,10 остановка школа№3. (Схема проезда)
Телефон: +38 062 345 21 90
e-mail: rector[at]diat.edu.ua
(С) 2010 Донецкая академия автомобильного транспорта

Сайт разработан отделом информатизации ДААТ. Материалы сайта www.diat.edu.ua не могут быть использованы полностью или частично
без письменного разрешения администрации ДААТ.