Архів журналу:
2007:  1  2  3  4 
2008:  1  2  3  4 
2009:  1  2  3  4 
2010:  1  2  3  4 
2011:  1  2  3  4 
2012:  1  2  3  4 
2013:  1  2  3  4 
2014:  1  2  3  4 
2015:  1  2  3  4 
2016:  1  2  3  4 
2017:  1  2  3  4 
2018:  1  2  3  4 
2019:  1  2  3  4 
Останній номер:

Випуск №4(44) 2014г.


Транспортні технології:

Методика розрахунку числа дорожньо-транспортних пригод в регіоні

Сторінки: [5-8]

Автори:Бажинов Ан.В., Бажинова Т.О.

Анотація
Література
Ключові словаНадання методики визначення кількості ДТП зі смертельними наслідками за рахунок оцінки енергетичних показників транспортного потоку і якості автомобілів.
1. Говорущенко Н.Я. Системотехника автомобильного транспорта (расчетные методы и ис- следования): монография/ Н.Я. Говорущенко – Харьков, ХНАДУ, 2011. – 292 с. 2. Бажинова Т.О. Оценка качества технических решений в конструкции легковых автомоби- лей / Т.О. Бажинова // Вестник ХНАДУ. – 2012 – №55. – С.49-51.; 3. Крахмалева А.В. Оценка качества автомобилей / Крахмалева А.В., Фасхиев Х.А// Журнал «Маркетинг». – 2005 – №4 – С. 15-20.
автомобіль, дорожньо-транспортні пригоди, методика, кількість автомобілів

Математична модель зміни технічного стану гальмівної системи автомобіля

Сторінки: [9-12]

Автори:Булгаков М.П.

Анотація
Література
Ключові словаУ статті розповідається про новий підхід до визначення зміни технічного стану гальмівної системи. Наведені нові формули, що дозволяють визначити коефіцієнт гальмівної ефективності, знаючи уповільнення автомобіля й тиск у гальмівній системі.
1. Фрумкин А.К. Рабочие процессы и расчеты автомобиля. Тормозное управление. Учебное пособие / А.К. Фрумкин. – М.: МАДИ, 1979, 75с. 2. Гаспарянц Г.А. Конструкция, основы теории и расчета автомобиля: Учебник для машино- строительных техникумов по специальности «Автомобилестроение» / Г.А. Гаспарянц. – М.: Ма- шиностроение, 1978. – 351 с. 3. Пойда А.Н. Использование программно-аппаратных средств при диагностировании тор- мозных систем автомобилей / А.Н. Пойда, Н.П. Булгаков // ХIV Научно-техническа конференция с международно участие, Варна, 2008. – C. 387-392.
гальмівна система, уповільнення, тиск, коефіцієнт гальмівної ефективності

Особливості моделі для дослідження паливної економічності та екологічних показників транспортного засобу з урахуванням прогріву в процесі руху

Сторінки: [13-23]

Автори:Матейчик В.П., Цюман М.П., Волков В.П., Грицук І.В.

Анотація
Література
Ключові словаУ статті викладені результати формування математичної моделі для дослідження паливної економічності та екологічних показників транспортного засобу з урахуванням прогріву в процесі руху. У межах розробленої математичної моделі показана взаємодія складових при визначенні основних енергетичних, паливо-економічних і екологічних показників двигуна і транспортного засобу.
1. Грицук И.В. Системное формирование и анализ структуры комплексных систем комбини-рованного прогрева двигателей строительных и дорожных машин / І.В. Грицук // Енергоощадні машини і технології. Тези доповіді Міжнародної науково-технічної конференції (28-30 травня 2013р.) – К.: КНУБА, 2013. – с. 87-88. 2. Матейчик В.П. Дослідження впливу регулювальних параметрів на паливну економічність і екологічні показники бензинового двигуна з системою нейтралізації відпрацьованих газів / В.П. Матейчик, М.П. Цюман // Наукові нотатки. – Луцьк: ЛНТУ, 2010. - № 28. – С. 331-335. 3. Грицук І.В. Системний підхід до проектування і дослідження комплексних систем комбіно-ваного прогріву ДВЗ / І.В. Грицук // Збірн. наук. праць ДонІЗТ УкраДАЗТ. – Донецьк: ДонІЗТ, 2012 – Випуск №30. с. 106-117. 4. Методи системного аналізу властивостей автомобільної техніки: навч. посіб. / М.Ф. Дмитриченко, В.П. Матейчик, О.К. Грищук, М.П. Цюман. – К.: НТУ, 2014. – 168. 5. Вашуркин И.О. Тепловая подготовка и пуск ДВС мобильных транспортных и строитель-ных машин зимой / И.О. Вашуркин. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2001.–148 с. 6. Матейчик В.П. Методи оцінки показників енергоустановок на різних етапах їх вибору для ДТЗ / В.П. Матейчик // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ре-монту та експлуатації автомобілів: зб. наук. пр., 2002. – Вип. 14. – С. 73–76. 7. Матейчик В.П. Системний підхід до аналізу структурних схем енергоустановок транспорт-них засобів / В.П. Матейчик // Вісник НТУ“ХПІ” №7 (т.2). – 2002. – С.162–167. 8. Сафиуллин Р.Н. Теоретические основы комплексной оптимизации основных величин и па-раметров ДВС АТС при применении топлив различного качества ДВС / Р.Н. Сафиуллин // Жур-нал «Вестник гражданских инженеров» № 4 (45), 2014. - с. 104-111. 9. Александров В.Д. Кинетика зародышеобразования и массовой кристаллизации переохлажден-ных жидкостей и аморфных сред: монография / В.Д. Александров. – Донецк: Донбасс, 2011.– 580 с. 10. Александров В.Д. Теплові акумулятори фазового переходу для транспортних засобів: па-раметри робочих процесів / В.Д. Александров, Ю.Ф. Гутаревич, І.В. Грицук, Ю.В. Прилепський, В.А. Постніков, А.М. Гущин, Д.С. Адров, В.С. Вербовський, З.І. Краснокутська // Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2014.– 230 с. 11. Сергієнко М.І. Середньоексплуатаційна витрата палива тепловозними двигунами та її оцінка / М.І. Сергієнко, С.А. Ерощенков, А.А. Каграманян // Залізничний транспорт України. – 2008. - №2. – С. 9-10. 12. Шульгин В.В. Тепловые аккумуляторы автотранспортных средств / В.В. Шульгин. – СПб.: Издательство Политехн. ун-та, 2005. - 268 с. 13. Schatz D. Latentwarmespeicher fur Kaltstartverbesserung von Kraftfahrzeugen / D. Schatz // Brennst.- Warme-Kraft.– 1991. – №6. - Р. 333-340. 14. Цюман М.П. Методика визначення механічних втрат поршневого двигуна / М.П. Цюман, О.С. Голубов // Проблеми тертя та зношування: наук.-техн. зб. – К.: НАУ, 2012. – Вип. 57. – С.100-107. 15. Матейчик В.П. Особливості визначення складових механічних втрат двигуна внутрішньо-го згоряння / В.П. Матейчик, М.П. Цюман // Вісник Національного транспортного університету. – Київ, НТУ. –2006. – №13, ч.1. – С.51-55. 16. ДСТУ UN/ECE R 83-05:2009. Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження колісних транспортних засобів стосовно викидів забруднювальних речовин залежно від палива, необхідного для двигунів. 17. Луканин В.Н. Промышленно-транспортная экология: Учеб. для вузов / Луканин В.Н., Трофименко Ю.В., под ред. В.Н. Луканина. – М.: Высш. шк., 2001. – 273с.
транспортний засіб, двигун, прогрів, процес руху, паливна економічність, екологічні показники

Застосування статистичних методів для оцінки пропускної здатності станції технічного огляду автомобілів

Сторінки: [24-31]

Автори:Косенко Є.Є., Косенко В.В., Черпаков О.В., Єгорочкін О.О.

Анотація
Література
Ключові словаПроведено оцінка часових проміжків надходження автомобілів на станцію технічного огляду автомобілів. Результати отриманих досліджень оброблено на відповідність трехпараметрическому закону розподілу Вейбулла. Наведено методику визначення параметрів розглянутого закону при використанні отриманих вибіркових значень часових проміжків.
1. Dubey S.D. Hyper efficient of the location parameter of the Weibull laws// Naval research Logistics Quarterly.-1966.-N3.-P.253. 2. Смирнов Н.В., Дунин-Барковский И.В. Курс теории вероятностей и математической стати- стики для технических приложений. – М.: Наука, 1969. – 512 с. 3. Касьянов В.Е., Прянишникова Л.И., Прянишников А.В., Дудникова В.В. Определение па- раметра формы распределения Вейбулла для выборочных сдвигов с помощью коэффициента асимметрии // Тезисы докладов на IV Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике. – Петрозаводск, 2003. – Вып. 3. – Т. 10. С. 663-664). 4. ГОСТ 11.007-75. Прикладная статистика. Правила определения оценок и доверительных границ для параметров распределения Вейбулла. – М.: Изд-во стандартов, 1975. – 30 с. 5. Касьянов В.Е., Прянишникова Л.И., Дудникова В.В., Прянишников В.В., Кузьменко А.В. Метод определения распределения совокупности конечного объема по выборке // Тезисы докладов на VI всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике. – Петрозаводск, 2004. – Вып. 2. – Т. 11. С. 238-239). 6. Крамер Г. Математические методы статистики. – М.: Мир, 1975. – 648 с. 7. Бурцева О.А., Нефедов В.В., Косенко Е.Е., Косенко В.В., Черпаков А.В. Моделирование напряженного состояния арматурных стержней, применяемых при производстве преднапряжен-ных железобетонных конструкций// Инженерный вестник Дона. – 2011. – № 4.
вибірка, закон розподілу, сукупність кінцевого об'єму

Застосування контролінгу на автотранспортних підприємствах

Сторінки: [32-35]

Автори:Мухіна Л.В.

Анотація
Література
Ключові словаРозглянуто питання про впровадження та застосування контролінгу на автотранспортному підприємстві. Вказано дві складові частини контролінгу. Перераховано види управлінських рішень у концепції впровадження контролінгу.
1. «Оценка эффективности функционирования контрагентов в логистической системе транс-портного предприятия» – Зырянов В.В., Еремина Л.В. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2012/728. 2. «Экономика автотранспортного предприятия» – Бычков В.П. –Издательство «ИНФА М». 2011. – 382 с. 3. «Контроллинг стратегии развития предприятия» – Шигаев А.И. – Издательство «ЮНИТИ» – 2008. – 351 с. 4. «Контроллинг в бизнесе: методологические и практические основы построения контрол-линга в организациях» – Карминский А.М., Оленев Н.И., Примак А.Г., Фалько С.Г. – Издатель-ство «Финансы и статистика» 2008. – 256 с. 5. «Контроллинг как инструмент управления предприятием» – Ананькина Е.А., Данилоч-кин С.В., Данилочкина Н.Г. – Издательство «ЮНИТИ-ДАНА». 2007. – 307с. 6. «Контроллинг: вопросы теории и практики» Учебное пособие. – Климов С.М., Косте-вят А.Н. Издательство «ЮНИТИ». 2006. – 341с. 7. «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» – Савицкая Г.В. Издательство «ИН-ФРА-М» 2007. – 425с. 8. «Планирование на предприятии» – Янковская В.В. – Издательство «ИНФРА-М». 2013. – 423с.
контролінг, автотранспортне підприємство, стратегічний контролінг; оперативний контролінг, управлінські рішення, конкуренція, планування, система управління підприємством, оптимізація, трудові ресурси, фінансові ресурси, економічний ефект

Транспорт і двигуни внутрішнього згоряння:

Вплив конструкції стенду з біговими барабанами на коефіцієнт опору коченню колеса автомобіля

Сторінки: [36-42]

Автори:Кривошапов С.І.

Анотація
Література
Ключові словаУ статті викладені результати математичного моделювання імітаційного стенду з біговими барабанами. Розглянуто вплив геометричних параметрів стенду на зміну енергетичних витрат у колесах автомобіля. Отримана аналітична залежність коефіцієнта опору коченню коліс автомобіля під час руху на роликовому стенді, яка враховує конструктивні особливості діагностичного устаткування.
1. Чудаков Е.А. Теория автомобиля : Избранные труды / Е.А. Чудаков. - В 2-х томах. - М.: Изд. АН СССР, 1961. – Т. 1, 463 с.; Т. 2, 344 с. 2. Кнороз В.И. Работа автомобильной шины / В.И. Кнороз. - М.: Автотрансиздат, 1957. – 134 с. 3. Юрченко А.Н. Научные основы диагностирования технического состояния ходовой части автомобилей: Автореф. дис. … док-ра техн. наук: 05.22.10 / А.Н. Юрченко. – Харьков: ХГАДТУ, 1996. – 41 с. 4. Макаров В.А. Исследование и разработка метода диагностирования эксплуатационного со- стояния шин по объемной деформации: Автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.11. – / В.А. Мака- ров – Новочеркаск: Новочерк. политехн. ин-ут, 1974. – 22 с. 5. Хмиадашвили Д.Г. Исследование динамических режимов стендовой диагностики автомо- биля по мощностным и экономическим показателям: Дис. … канд. тех. наук. / Д.Г. Хмиадашвили. – М., 1973. – 342 с. 6. Рабинович Э.Х. Исследование и совершенствование методов и средств стендовой проверки автомобильных тормозов: Дис. … канд. техн. наук : 05.22.10. / Э.Х. Рабинович. – Харьков: ХАДИ, 1981. – 229 с.7.
автомобіль, роликовий стенд, коефіцієнт опору коченню колеса, втрати енергії, колесо, енергетичні параметри

До питання використання на автомобільному транспорті локальних стаціонарних піролізних джерел теплової енергії

Сторінки: [43-47]

Автори:Cкалига М.М., Рудинець М.В.

Анотація
Література
Ключові словаПредставлені результати попередніх експериментальних досліджень робочої моделі піролізного спалюючого пристрою як локального джерела теплової енергії і засобу утилізації сміття і відходів. Для реєстрації робочих параметрів піролізного спалюючого пристрою використовувалась система моніторингу зовнішніх і непрямих показників. Аналіз результатів досліджень підтвердив поліпшення параметрів паливної економічності та екологічності спалюючого пристрою даного типу в порівнянні з класичними.
1. Техническая эксплуатация автомобиля: Учебник для ВУЗов/ Е.С. Кузнецов, В.П. Воронов, А.П. Болдин и др. – М.: Транспорт, 1991. 2. Скалыга Н.Н., Рудинец Н.В. К вопросу использования на железнодорожном транспорте пи-ролизных сжигающих устройств как автономных источников тепловой энергии. // Збірник науко-вих праць ДонІЗТ. Випуск № 39. – Донецьк, 2014. – С. 67-71.
підігрів, виробничі приміщення, двигун, автотранспортне підприємство, локальне джерело енергії, відходи, економія палива, екологічність

Порівняльні дослідження впливу системи нейтралізації відпрацьованих газів легкового автомобіля на витрату палива за різними циклами випробування

Сторінки: [48-52]

Автори:Горбік Ю.В.

Анотація
Література
Ключові словаУ статті викладені результати оцінки паливної економічності й токсичності відпрацьованих газів легкового автомобіля ВАЗ-21104, обладнаного нейтраліза-тором і без нейтралізатора з використанням роликового стенду.
1. Говорущенко Н.Я. Системотехника транспорта (на примере автомобильного транспорта). В двух частях / Говорущенко Н.Я., Туренко А.Н. // Харьков: РИО ХГАДТУ, 1998. – 219с. 2. ДСТУ 4277: 2004. Норми і методи вимірювань вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відп-рацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі. Держав-ний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, Київ, 2004. – 11 с. 3. Трифонов А.А. Совершенствование диагностирования токсичности отработавших газов транспортных средств в условиях эксплуатации: дис. … канд. техн. наук: 05.22.20 / Трифонов Ан-дрей Александрович. – Х., 2000. – 150 с.
токсичність, відпрацьовані гази, паливо, роликовий стенд, нейтралізатор

Оцінка властивостей моторних олив при експлуатації великовантажних самоскидів

Сторінки: [53-58]

Автори:Наглюк І.С.

Анотація
Література
Ключові словаПредставлені результати зміни основних показників якості і відносної діелектричної проникливості моторних олив при експлуатації в двигуні. Встановлена кореляційна залежність між діелектричною проникливістю і деякими фізико-хімічними показниками якості олив.
1. Бажинов О.В. Надійність автомобільних поїздів: монографія / О.В. Бажинов, О.П. Кравченко. – Луганськ: вид-во «Ноулідж», 2009. – 412с. 2. Говорущенко Н.Я. Системотехника автомобильного транспорта (расчетные методы иссле-дований): монография / Н.Я. Говорущенко. – Харьков: ХНАДУ, 2011. – 292с. 3. Венцель Е.С., Жалкин С.Г., Данько Н.И. Улучшение качества и повышение сроков службы нефтяных масел. – Харьков: УкрГАЖТ, 2003. – 168с. 4. Григорьев М.А., Бунаков Б.М., Долецкий В.А. Качество моторного масла и надежность дви-гателей. – М.: Изд-во стандартов, 1981. – 232с. 5. Григоров А.Б., Карножицкий П.В., Слободской С.А. Диэлектрическая проницаемость как комплексный показатель, характеризующий изменение качества моторных масел в процессе их эксплуатации // Вестник НТУ «ХПИ». – 2006. – №25. – С.169-175. 6. Григоров А.Б., Карножицкий П.В., Наглюк И.С. Изменение диэлектрической проницаемо-сти дизельных моторных масел в эксплуатации // Автомобильный транспорт. – 2007. – №20. – С. 84-87. 7. Григоров А.Б., Наглюк И.С, Карнажицкий П.В. Браковочные показатели моторных масел и диэлектрическая проницаемость // ХIV Научно-техническая конференция с международным уча-стием “Транспорт, экология – устойчивое развитие”. – ЭКОВАРНА, 2008. – С.362-369.
експлуатація, моторна олива, автомобіль, показники якості

Розробка теплоакумулюючих матеріалів на основі кристалогідратів солей натрію для використання в кліматичних установках транспортних засобів

Сторінки: [59-65]

Автори:Соболь О.В.

Анотація
Література
Ключові словаУ статті обґрунтоване використання низькотемпературних теплоакумулюючих матеріалів для прискореного охолодження кабіни (салону) транспортного засобу. Методами термічного аналізу були вивчені переохолодження в сумішах кристалогідратів пентагідрату тіосульфату натрію (Na2S2O3·5H2O), декагідрату сульфату натрію (Na2SO4·10H2O) та гептагідрату сульфіту натрію (Na2SO3·7H2O) для виявлення сполук, які найбільше відповідають вимогам, що висуваються до ТАМ.
1. Гутаревич Ю.Ф., Александров В.Д., Грицук І.В. До вибору теплоакумулюючих матеріалів теплового акумулятора збереження теплового стану ДВЗ // Вісник Національного транспортного університету, №26. 2012. – С. 127-133. 2. Вимоги до робочого місця водія, мікроклімат кабіни. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://ncpn.net.ua/vimogi-do-robochogo-mscya-vodya.html 3. Данилин В.Н. Теплоаккумулирующие материалы на основе высокомолекулярных соедине-ний / В.Н. Данилин, С.Г. Шабалина // Физико-химический анализ свойств многокомпонентных систем. Электронный научно-технический журнал. Вып. I – 2003. 4. Мозговой А.Г. Теплофизические свойства теплоаккумулирующих материалов. Кристалло-гидраты. М.: ИВТАН АН СССР, 1990. № 2 (82) 5. Бекман Г., Гилли П. Тепловое аккумулирование энергии: Перевод с англ. В.Я. Сидорова, Е.В. Сидорова. Под ред. В.М. Бродянского. – М.: Мир, 1987. – 272 с. 6. Левенберг В.А. Аккумулирование тепла / В.А. Левенберг, М.П. Ткач, В.А. Гольстрем. – Ки-ев: Техника, 1991. – 112 с. 7. Пат. 80219 Україна, МПК (2006.01) С09К 5/06 Спосіб знаходження теплоакумулюючого ма-теріалу у вигляді суміші кристалогідратів на основі діаграм стану [Текст] / заявники Алексан-дров В.Д., Соболь О.В., Фролова С.О., власник патенту Донбаська національна академія будів-ництва і архітектури. – № u2012 08744, дата подання 16.07.2012, опубл. 27.05.2013, Бюл. № 10. 8. ГОСТ 12.2.120-88 CCБТ. Кабины и рабочие места операторов тракторов, самоходных стро-ительно-дорожных машин, одноосных тягачей, карьерных самосвалов и самоходных сельскохо-зяйственных машин. Общие требования к безопасности. 9. Соболь О.В. Получение кристаллогидратов тиосульфата Na2S2O3·5H2O, сульфата Na2SO4·10H2O и сульфита натрия Na2SO3·7H2O из водных растворов и их свойства [Текст] : дис. ... канд. хим. наук: 12. 03. 2011 / Соболь Оксана Викторовна – Донецк, 2011. – 161 с. 10. Александров В.Д., Соболь О.В. Построение диаграммы состояния кристаллогидратов Na2SO4·10H2O - Na2S2O3·5H2O. / В.Д. Александров, О.В. Соболь // Украинский химический журнал. – 2010. Т. 76 № 4. – С. 21-24. 11. Гутаревич Ю.Ф., Александров В.Д., Грицук І.В. Теплові акумулятори фазового переходу для транспортних засобів: параметри робочих процесів систем / Ю.Ф. Гутаревич, В.Д. Александров, І.В. Грицук // Донецьк, «Ноулідж», 2014, 230 с. 12. Александров В.Д., Соболь О.В., Савенков Н.В. Исследования предкристаллизационных переохлаждений в системе вода – пентагидрат тиосульфата натрия // Физика и химия твердого тела. – Ивано-Франковск. – 2007. – №4. – С. 1-5. 13. Александров В.Д., Соболь О.В., Постников В.А. Исследования предкристаллизационных переохлаждений в системе вода – декагидрат сульфата натрия // Физика и химия твердого тела. – Ивано-Франковск – 2008. – № 6. – С. 1-5. 14. Александров В.Д., Соболь О.В. Исследование предкристаллизационных переохлаждений в системе вода-гептагидрат сульфита натрия. // Сборник статей Донецкого национ. техничного уни-верситета. – Серия: Химия и химическая технология. – Вып. 13 (152). – Донецк. – 2009. – С. 41-46.
транспортний засіб, салон, кабіна, теплові акумулятори фазового переходу, переохолодження, кристалогідрати солей натрію, діаграми стану

Аналіз вимог до мікроклімату робочого місця водія колісного транспортного засобу

Сторінки: [66-71]

Автори:Грицук І.В., Гущин А.М., Краснокутська З.І., Момот М.С., Ушаков А.Л.

Анотація
Література
Ключові словаПроведено аналіз вимог державних і міжнародних нормативних документів до мікроклімату салону (кабіни) колісного транспортного засобу. Встановлено основні розбіжності вимог у державних і міжнародних нормативних документах, що стосуються мікроклімату транспортних засобів.
1. Драганов Б.Х., Бессараб О.С., Долінський А.А. та ін. Теплотехніка: Підручник. 2-е вид., пе-рероб. і доп. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – 400 с. 2. Куліков Ю.А., Грибініченко М.В., Гончаров А.В. Системи охолодження, вентиляції та опа-лення автомобілів: Монографія. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля. – 2006. – 248 с. 3. Хохряков В.П. Вентиляция, отопление и обеспыливание воздуха в кабинах автомобилей: Монография. – М.: Машиностроение, 1987. – 149 с. 4. Грибініченко М.В. Удосконалення систем опалювання і вентиляції салону автомобілів ЗАЗ: Автореф. дис. … канд. техн. наук / ХНАДУ. – Харків, 2006. – 24 с. 5. Гухо В.Г. Аэродинамика автомобиля. – М.: Машиностроение, 1987. – 424 с. 6. Михайловский Е.В. Аэродинамика автомобиля. – М.: Машиностроение, 1973. – 224 с. 7. Матвеев Д.В. Разработка технологии расчета системы отопления и вентиляции легкового автомобиля: Дис. ... канд. техн. наук: 05.05.03. – Ижевск, 2006. – 123 с. 8. Лук’яненко В.М. Аналіз вимог до мікроклімату на робочому місці оператора мобільної сіль-ськогосподарської техніки / В.М. Лук’яненко, І.В. Галич // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, випуск 93, «Механізація сільськогосподарського виробництва», Вісник ХНТУСГ, Випуск 93, Том 2, 2010. – С. 232-247. 9. Башкирёва А.С. Профилактика ускоренного старения работающих во вредных производ-ственных условиях/ А.С. Башкирёва, С.С. Коновалов. – СПб: Издательство «Прайм-Еврознак», 2004. – 224 с. 10. Михайлов М.В. Микроклимат в кабинах мобильных машин/ Михайлов М.В., Гусева С.В. – М: Машиностроение, 1977. – 230 с. 11. Верещагин С.Б. Исследование климатических условий работы водителя. – М.: МАДИ (ГТУ), 2009. 12. Палутин Ю.И. Методические основы совершенствования параметров воздушной среды салонов автомобилей: Дис. ... д-ра техн. наук: 05.05.03 Н. Новгород, 1997. – 327 с. 13. Тарасенко С.Е. Усовершенствование конструкции кабины с улучшением микроклимата для самоходной сельскохозяйственной техники: Дис. канд.техн. наук. – К., 2005. – 181 с. 14. Голубева Ю.В. Автоматизированные средства нормализации микроклимата в кабинах мо-бильных сельскохозяйственных агрегатов: Дис. канд. техн. наук: 05.20.01, 05.13.06. М. – 116 с. 15. http://gost.at.ua/ 16. ГОСТ 12.2.120-88 CCБТ. Кабины и рабочие места операторов тракторов, самоходных строительно-дорожных машин, одноосных тягачей, карьерных самосвалов и самоходных сельско-хозяйственных машин. Общие требования к безопасности. 17. ISO 7243:1989 Hot environments – Estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT-index (wet bulb globe temperature). 18. ISO 7730:2005 Ergonomics of the thermal environment – Analytical determinationand interpreta-tion of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria. 19. ГОСТ Р ИСО 11399-2007 Эргономика тепловой окружающей среды. Принципы и приме-нение признанных международных стандартов. 20. ГОСТ 12.2.002.5-91 ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения характеристик систем обогрева и микроклимата на рабочем месте оператора в хо-лодный период года. 21. ГОСТ 12.2.002-91 ССБТ. Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности. 22. ГОСТ ИСО 14269-2-2003 Тракторы и самоходные машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 2. Метод испытаний и характе-ристики систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ISO 14269-2:1997, IDT). 23. СанПиН 4616-88. Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей. 24. 11-10-94 Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей. СанПиН, Издание официальное Министерство здравоохранения Республики Беларусь г. Минск, 1994 г. 25. http://центр-нэкст.рф/knigi/tehnicheskaya-literatura/59289-avtomobilnye-klimaticheskie-ustanovki-volkswagen.html 26. ISO/TS 14505-1:2007 Ergonomics of the thermal environment. Evaluation of thermal environ-ments in vehicles. Part 1: Principles and methods for assessment of thermal stress.
мікроклімат, санітарні правила, комфортабельність, салон, стандарт, вимога

Дослідження можливості паралельної роботи перетворювальних блоків системи рекуперації електричної енергії на транспортних засобах

Сторінки: [72-78]

Автори:Прилепський Ю.В.

Анотація
Література
Ключові словаНа підставі проведених досліджень показані можливість і доцільність використання багатоканальної схеми перетворювача електричної енергії в бортових системах рекуперації транспортних засобів.
1. Черняк Ю. В. Фізична модель рекуперативної системи маневрового тепловозу / Ю. В. Чер-няк, Ю. В. Прилепський, І. В. Грицук. – Донецьк: ДонІЗТ, 2010. – 196 с.: [іл. 131, табл. 38]. ISBN 978-966-8707-28-5. 2. Прилепський Ю. В. Дослідження зміни параметрів фізичної моделі рекуперативної системи маневрового тепловозу з електричною передачею від напруги живлення силової частини // Збір-ник наукових праць ДонІЗТ № 35, 2013. – С. 73-77. 3. Варакин А. И., Варакин И. Н., Менухов В. В. Применение электрохимических конденсато-ров в составе гибридных силовых установок маневровых и магистральных тепловозов // НТТ, 2007, № 2.
система рекуперації, енергія електрична, перетворювач, магнітопровід феритний

Моделювання напруженого стану елементу рамної конструкції автомобіля в КЕ комплексі Ansys

Сторінки: [79-84]

Автори:Косенко Є.Є., Косенко В.В., Черпаков О.В., Мещеряков В.М., Єгорочкін О.О.

Анотація
Література
Ключові словаОбґрунтовано необхідність застосування комп'ютерного моделювання для оцінки напруженого стану елементів з ушкодженнями в конструкції автомобіля. На основі моделювання в кінцево-елементному комплексі Ansys побудована спрощена модель балочного елемента як складової частини конструкції автомобільної рами. Балковий елемент має двосторонні дефекти у вигляді тріщин певних розмірів. При спрощеному моделюванні відкидається конструкція рами, що не розглядується; в розглянутому балочному елементі, що моделюється, проводиться жорстка фіксація переміщень в кінцевих точках. Проведено статичний розрахунок прогину тривимірної моделі балочного елемента, в результаті якого визначено напружений стан розглянутого елемента при діючих навантаженнях.
1. Проскуряков В.Б. Динамика и прочность рам и корпусов транспортных машин. – Л.: Ма-шиностроение, 1972. – 232 с. 2. Шермухамедов А.А., Усманов И.И., Салимджанов Р.Т., Тогаев А.А. Методы расчета и ис-пытания автотракторных прицепов отечественного производства. – Т., 2012. – 132 с. 3. Басов К.А. ANSYS: справочник пользователя / К.А. Басов. – Москва: ДМК Пресс, 2005. – 640 с.: ил. 4. Косенко Е.Е., Косенко В.В., Черпаков А.В. Моделирование стержней с дефектами, имеющих различные виды закрепления // Инженерный вестник Дона. 2013. Т. 27. № 4. С. 272. 5. Черпаков А.В., Каюмов Р.А., Косенко Е.Е., Мухамедова И.З. Моделирование балки с дефек-тами конечно-элементным методом // Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. № 10. С. 182-184. 6. Гриднев С.Ю., Будковой А.Н. Колебания балочных систем при переходных режимах дви-жения одиночного автомобиля // Строительная механика и конструкции. 2013. Т. 1. № 6. С. 85-92.
автотранспортна техніка, рамна конструкція автомобіля, балковий елемент, пошкодження, КЕ моделювання, напружено-деформований стан

Визначення сили аеродинамічного опору автомобіля дорожнім методом

Сторінки: [85-91]

Автори:Білогуров Є.О.

Анотація
Література
Ключові словаПредставлені результати порівняльного аналізу теоретичних і експериментальних досліджень сили аеродинамічного опору автомобіля при русі. В якості методу дослідження обрано дорожній метод. Розглянуто різні фактори, що впливають на аеродинаміку автомобіля.
1. Рабинович Э.Х. Расчет коэффициентов сопротивлений движению автомобиля по пути вы- бега / Рабинович Э.Х., Волков В.П., Белогуров Е.А. // Вестник ХНАДУ. — 2009. — Вып. 44. — С.30–34. 2. Рабинович Э.Х. Сопротивления движению легкового автомобиля при выбеге / Рабино-вич Э.Х., Волков В.П., Белогуров Е.А. и др. // Автомобильный транспорт. — 2010. — вып. 26 — С. 53-58. 3. Зависимость баллистического коэффициента от формы пули / [Электронный ресурс]. Ре-жим доступа к статье: http://www.ada.ru/guns/ballistic/bc/drag.htm 4. Герасимов С.А. Динамический режим аэродинамического сопротивления / С.А. Герасимов // Современные наукоемкие технологии. – 2007. – № 8 – С. 19-22. 5. Рабинович Э.Х. Возможное влияние колебаний на сопротивление движению легкового ав-томобиля при выбеге / Э.Х. Рабинович, А.В. Дитятьев, В.П. Волков, Е.А. Белогуров // Автомо-бильный транспорт. — Харьков, ХНАДУ. — 2010. — вып. 26. — с. 59-62.
дорожній метод, час вибігу, аеродинаміка, коефіцієнт аеродинамічного опору, тяговий баланс

Проектування, будівництво і експлуатація автомобільних доріг:

Експериментальні дослідження повітряної класифікації сипких матеріалів у помольних агрегатах сухого подрібнення в процесі будівництва автомобільних доріг

Сторінки: [92-99]

Автори:Рибалко Р.І., Гущин В.М.

Анотація
Література
Ключові словаНаведено основні результати експериментальних досліджень повітряної сепа-рації сипких матеріалів, що застосовуються в дорожньому будівництві, в новому двостадійному сепараторі на лабораторному стенді й дослідних промислових зразках. Проаналізовано розподілення поля швидкостей повітряного потоку при обтіканні плоского екрану-відбивача. Досліджено вплив швидкості двофазного потоку, конструктивних розмірів решітки гасіння великомасштабних вихрових структур й границі розділення на ефективність сепарації. Визначено основні аеродинамічні параметри розглянутої конструкції сепаратора, зроблено висновок про його працездатність.
1. Ревнивцев В.А. Задачи межотраслевого научно-технического комплекса (МНТК) «Механ- обр» по созданию новой техники и технологии грохочения и классификации / В.А. Ревнивцев, П.И. Крупа, Л.А. Васберг // Исследование процессов машин и аппаратов разделения по крупности. – Л.: Механобр, 1988. – С. 5-12. 2. Смышляев Г.К. Воздушная классификация в технологии переработки полезных ископае- мых / Г.К. Смышляев. – М., Недра, 1969. – 101 с. 3. Мизюнов В.Е. Аэродинамическая классификация порошков / В.Е. Мизюнов, С.Г. Ушаков – М.: Химия. – 1989. – 160 с. 4. Рыбалко Р.И. Теоретические основы создания сепараторов новой конструкции // Вестник ДонГАСА. Выпуск 2004-5 (47). – Макеевка, 2004. – С. 113-119. 5. Рыбалко Р.И. / Теоретические исследования рабочих процессов аэродинамической класси- фикации в помольных агрегатах сухого измельчения / Рыбалко Р.И., Гущин О.В., Кралин А.К. // Збірник наукових праць ДонІЗТ. № 39. – Донецьк, 2014. – С. 17-25. 6. Патент № 18198, Україна МПК В02С 23/10 (2006.01). Двостадійний класифікатор сипучих матеріалів / Рибалко Р.І., Баранов А.М. (Україна); заявник та патентовласник Рибалко Р.І. – № u200609779; заявл. 12.09.06; опубл. 16.10.06, Бюл. № 10. 7. Рыбалко Р.И. Влияние структуры воздушного потока на эффективность разделения в сепа- раторах помольных агрегатов // Науковий Вісник будівництва. Матеріали міжнародної конферен- ції “Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель і споруд”. – Харків, ХДТУБА, ХОТВ АБУ, № 23, 2003. – С. 195-200. 8. Повх И.Л. Аэродинамический эксперимент в машиностроении / Повх И.Л. – Л.: Машино- строение, 1974. – 479 с. 9. Баранов А.Н. Основы создания оборудования на базе учета влияния турбулентных струк-тур многофазных потоков / Баранов А.Н., Емельянова И.А., Рыбалко Р.И., Постельняк С.В. // Ма-териалы международной научно-технической конференции «Промышленная гидравлика и пнев-матика». – Киев, 2004. – С. 21-24. 10. Волошин А.И. Механика пневмотранспортирования сыпучих материалов / А.И. Волошин, Б.В. Пономарев. – К.: Наук. думка, 2001. – 519 с.
сухі сипкі матеріали, класифікація, сепаратор, повітряний потік

Контактная информация
Адреса: г. Донецк, пр. Дзержинского, 7.
Проїзд: Трамвай №9,10 остановка школа№3. (Схема проезда)
Телефон: +38 062 345 21 90
e-mail: rector[at]diat.edu.ua
(С) 2010 Донецкая академия автомобильного транспорта

Сайт разработан отделом информатизации ДААТ. Материалы сайта www.diat.edu.ua не могут быть использованы полностью или частично
без письменного разрешения администрации ДААТ.