Архів журналу:
2007:  1  2  3  4 
2008:  1  2  3  4 
2009:  1  2  3  4 
2010:  1  2  3  4 
2011:  1  2  3  4 
2012:  1  2  3  4 
2013:  1  2  3  4 
2014:  1  2  3  4 
2015:  1  2  3  4 
2016:  1  2  3  4 
2017:  1  2  3  4 
2018:  1  2  3  4 
2019:  1  2  3  4 
Останній номер:

Випуск №2(46) 2015г.


Транспортні технології:

Вдосконалення системи управління транспортом на основі концепції інтелектуальної транспортної системи

Сторінки: [4-9]

Автори:Бєлов Ю.В., Полєтайкін О.М.

Анотація
Література
Ключові словаРозглянуто структуру і призначення основних складових частин Автоматизованої системи управління транспортом (АСУТ), яка побудована на основі концептуальної моделі Інтелектуальної транспортної системи (ІТС).
1. НИР 11-06. Разработка концепции развития автоматизированной системы управления до-рожным движением (АСУДД) и проект центра управления дорожным движением. Том 1. Разработка концепции развития автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). – Донецк, ДААТ, 2012. – 67 с. 2. НИР 11-06. Разработка концепции развития автоматизированной системы управления до-рожным движением (АСУДД) и проект центра управления дорожным движением. Том 2. Проект центра управления дорожным движением. - Донецк, ДААТ, 2012. – 165 с. 3. Хаханов В.И., Энглези И.П., и др. Зеленая волна – облако мониторинга и управления до-рожным движением // АСУ и приборы автоматики. – Харьков: ХНУРЭ, 2012. – №3. – с. 4-21. 4. Хаханов В.И., Энглези И.П., и др. Облачная инфраструктура мониторинга и управления дорожным движением // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харьков: ХНУРЭ, 2013. – №5(64). – с. 106-111.
транспортна система, структура, підсистеми, перелік функцій

Удосконалення державного регулювання роботи міського пасажирського транспорту

Сторінки: [10-15]

Автори:Грабельников В.А., Яблуновська І.А.

Анотація
Література
Ключові словаВ статті запропоновано шляхи вдосконалення державного регулювання роботи міського пасажирського транспорту. Визначено головні особливості інституту державно-приватного партнерства в галузі міського пасажирського транспорту.
1. Антоненко О.А. Деякі проблемні питання в перевезенні міським пасажирським транспор-том та шляхи їх вирішення / О.А. Антоненко // Правове забезпечення адміністративної реформи. – 2008. – №1. – С. 117-118. 2. Гнедіна К.В. Специфіка міського пасажирського транспорту / К.В. Гнедіна. – Режим досту-пу: http://www.confcontact.com/2009specpr/gnedina.htm 3. Костецький В.В. Особливості організації фінансового забезпечення функціонування і ро-звитку підприємств електротранспорту / О.В. Костецький // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – т№ 2. – С. 39-42. 4. Лисенко І.В. Реформування управління системами міського пасажирського транспорту /І.В. Лисенко // Збірник наукових праць НТУ. – 2009. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vntu/2009_19_2/pdf/34.pdf
державне регулювання, міський пасажирський транспорт, державно-приватне партнерство

Транспорт і двигуни внутрішнього згоряння:

Тепловий акумулятор як засіб підвищення ефективності запуску стаціонарного двигуна в умовах низьких температур

Сторінки: [16-22]

Автори:Адров Д.С.

Анотація
Література
Ключові словаНа підставі проведених досліджень показано можливість і доцільність використання теплового акумулятора фазового переходу для підвищення ефективності запуску стаціонарного двигуна в умовах низьких температур.
1. Левенберг. В.Д. Аккумулирование тепла. – М.: Наука, 1991. – 83 с. 2. Система регулирования температуры охлаждающей жидкости газопоршневого электроаг-регата с утилизацией теплоты с тепловым аккумулятором. Положительное решение на деклара-ционный патент на полезную модель, решение № 14025/3В/11 заявка № u2011 01845, дата подачи 17.02.2011, МКП F01Р 3/22 (2006.01), Национальный транспортный университет, RU / Грицук И.В., Краснокутская З.И., Адров Д.С., Вербовский В.С., Черняк Ю.В., Прилепский Ю.В., Гущин А.М., Дорошко В.И.
тепловий акумулятор, утилізація енергії, передпусковий підігрів, холодний пуск

Газові суміші та сумішоутворення

Сторінки: [23-38]

Автори:Гущин А.М., Прилепський Ю.В., Останькович А.Д.

Анотація
Література
Ключові словаУ роботі показано можливість визначення параметрів газової суміші при заздалегідь заданому об’ємі, заздалегідь заданому тиску або заздалегідь заданій температурі при відсутності хімічних реакцій між компонентами газової суміші й теплообміну із зовнішнім середовищем.
1. Тареев В.М., Матвеев Г.А., Григорьев С.Н. Теплотехника: Учебник для механических фа- культетов институтов железнодорожного транспорта. – М.: Транспортное железнодорожное из-во, 1951. – 761 с. 2. Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача: Учебн. пособие для ВУЗов. – М.: Высшая школа, 1969. – 560 с. 3. Щукин А.А., Сушкин И.Н., Зах Р.Г. и др. Теплотехника. Изд. 2-е перераб. Учебн. для студен- тов нетеплоэнергетических специальностей. – М.: Металлургия, 1973. – 479 с. 4. Швец И.Т., Толубинский В.И., Алабовский А.Н. Теплотехника: Учебник для нетеплоэнерге- тических специальностей ВУЗов. – Киев, 1976. – 518 с. 5. Недужий И.А., Алабовский А.Н., Техническая термодинамика и теплопередача: Учебн. по- собие для ВУЗов. Изд. 2-е перераб. и дополн. – Киев, «Вища школа», 1981. – 248 с. 6. Новиков И.И. Термодинамика: Учебник для энергомашиностроительных и теплотехниче- ских специальностей ВУЗов. – М.: Машиностроение, 1984. – 592 с. 7. Лариков Н.Н. Теплотехника: Учебн. для студентов ВУЗов специальности «Производство строительных изделий и конструкций». – М.: Стройиздат, 1985. – 432 с. 8. Архаров И.А., Исаев С.И., Кожевцов И.А. и др. Теплотехника / Под общ. ред. Крутова В.И. – М.: Машиностроение, 1986. – 432 с. 9. Баскаков А.П., Берг Б.В., Витт О.К. и др. Теплотехника. Изд. 2-е, перераб. / Под общ. ред. Баскакова. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 224 с. 10. Куликов Ю.А. Теоретические основы теплотехники. Учебн. пособие. – Луганск: Из-во «Елтон-2», 2009. – 311 с.
суміш газова, обсяг заданий, тиск заданий, температура задана, параметри суміші

До апроксимації сили та моменту відведення пружного колеса

Сторінки: [39-43]

Автори:Єфименко А.М.

Анотація
Література
Ключові словаОтримано нову зручну форму апроксимації сил відведення та стабілізуючого моменту на базі відомої моделі взаємодії пружного колеса з опорною поверхнею Фіала. Проведено апроксимацію експериментально отриманих залежностей сил та моментів відведення як функцій кута відведення при різних значеннях вертикального навантаження на основі запропонованого підходу.
1. Костенко А.В. Побудова біфуркаційної множини із використанням параметричних функцій / А.В. Костенко, В.Г. Вербицький // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2011. – № 3. – С. 70 – 75. 2. Сахно В.П. Вплив стабілізуючого моменту шин на курсову стійкість руху автомобіля / В.П. Сахно, В.Г. Вербицький, А.В. Костенко, Н.Л. Белевцова, А.М. Єфименко // Вісник Національ-ного транспортного університету. – 2010. – Вип. 21 : Ч. 1. – С. 180 - 183. 3. Єфименко А.М. Аналіз методів апроксимації моментної гіпотези відведення / А.М. Єфимен-ко, А.В. Костенко // Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Да-ля. – 2011. - №122. - С. 107-110 4. Вербицький В. Г. До визначення нової математичної форми моделі Фіала пружного колеса / В. Г. Вербицький, А. М. Єфименко, Р. А. Кулієв, Ю.М. Стрільник // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр.. Вип. 134/2012. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. – Севастополь, 2012. - С. 127 – 130. 5. Technical Pages [Electronic resource]: ArcSim software. Available at: http://www.umtri.umich.edu/ 6. Вербицкий В.Г. Автомобили. Устойчивость: Монография / В.Г. Вербицкий, В.П. Сахно, А.П. Кравченко, А.В. Костенко, А.Э. Даниленко. – Луганск: Изд-во «Ноулидж», 2013. – 176 с.: ил.
пружне колесо, сила відведення, момент відведення, модель Фіала

Проектування, будівництво і експлуатація автомобільних доріг:

Аналіз течії сипких матеріалів на ділянці завантаження в пневмотранспортний трубопровід агрегату з виготовлення сумішей для автомобільних доріг

Сторінки: [44-52]

Автори:Гущин О.В.

Анотація
Література
Ключові словаУ статті розглянуто результати аналітичних досліджень умов формування структурованих аеросумішей на ділянці завантаження сипкого матеріалу у пневмотранспортний трубопровід. Показано особливості течії аеросумішей при верхньому підводі допоміжного повітряного струменю. На основі рівняння швидких рухів для елементарного об’єму розглядається стійкість рівноваги межі повітря матеріального потоку. Відповідно до законів турбулентності визначено основні характеристики вихорів, що виникають при пульсаційному русі. Результати досліджень свідчать про перспективність використання дії повітряних струменів на сипкий матеріал при розробці новітніх типів завантажувальних пристроїв для пневмотранспортних установок, що працюють при структурованих режимах течії аеросуміші.
1. Гущин В.М. Новые пневмотранспортные установки для перемещения сыпучих материалов / В.М. Гущин // Зб. наук. пр. «Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини» - К.: Вип. 55. – С. 70-73. 2. Гущин В.М. Управление и интенсификация процессов пневматического транспортирова- ния сыпучих материалов струйным воздействием воздушного потока / В.М. Гущин, О.В. Гущин // Теорія і практика будівництва. – 2009. – № 5. – С.6-15. 3. Гущин В.М. Разработка новых типов загрузочных устройств для пневмотранспорта сыпу- чих материалов / Гущин В.М. // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у маши- нобудуванні та металургії: Зб. наук. пр. – Краматорськ, 1999. – С. 325-330. 4. Потураев В.Н. Механика вибрационно-пневматических машин эжекторного типа: (моно- графия) / В.Н. Потураев, В.И. Волошин, С.Н. Пономаренко, А.А. Волошин. – К.: Наук. думка, 2001. – 176с. 5. Орлов В.С. Влияние объемной концентрации газа в парах порошкообразных материалов на производительность пневмотранспортирования сложным потоком / В.С. Орлов // Вісник Східно- українського університету ім. В. Даля. – Луганськ: СНУ, 2008. – № 3 (121). – С. 260-264. 6. Чальцев М.Н. Разгрузочные характеристики малогабаритного камерного питателя / М.Н. Чальцев // Вестник НТУ ХПИ: «Динамика и прочность машин». – 2004. – № 20. – С. 133-144. 7. Чальцев М.Н. Математическая модель вихревого инжектора / М.Н. Чальцев, С.В. Войцеховский // Научные труды Донецкого государственного технического университета. – Донецк, ДонНТУ, 2001. Вып. 36. – С. 204-209. 8. Гущин О.В. Экспериментальные исследования массопереноса пневмотранспортной уста- новкой с порционным движением сыпучих материалов / О.В. Гущин // Наук. вісн. будівництва. – Харків: ХДТУБА-ХОТВАБУ, 2000. – С. 254-260. 9. Гущин В.М. Нова концепція та її реалізація в розробках високоефективних засобів пневма- тичного транспортування сипучих матеріалів / В.М. Гущин // Машинознавство. – 2000. – № 2 (23). – С. 39-43. 10. Патент України № 27571. МПК 65G/00. Живильний пристрій для пневмотранспорту сип- ких матеріалів / В.М. Гущин, В.Й. Сівко, О.В. Гущин, А.М. Українець. Власник: ДДМА. Заяв. 31.05.2007. Опубл. 12.11.2007. Бюл. № 11. 11. Патент України № 54287. МПК В65G/00. Живильний пристрій для пневмотранспорту сип- ких матеріалів / В.М. Гущин, Р.І. Рибалко, О.В. Гущин, Е.С. Виноградов, М.М. Ковальчук. Влас- ники: В.М. Гущин, Р.І. Рибалко, О.В. Гущин, Е.С. Виноградов, М.М. Ковальчук. Заяв. 09.03.2010. Опубл. 10.11.2010. Бюл. № 11. 12. Патент України № 85975. МПК В65G/04, В65G53/52. Живильний пристрій для пневмот- ранспорту сипких матеріалів / В.М. Гущин, О.В. Гущин, Р.І. Рибалко, О.О. Передереєв. Власники:В.М. Гущин, О.В. Гущин, Р.І. Рибалко, О.О. Передереєв. Заяв. 31.05.2013. Опубл. 10.12.2013. Бюл. № 23. 13. Карышев Ю.Д. Дифференциальные уравнения раздельных движений закрученного потока газа / Ю.Д. Карышев // В кн. Динамика систем, механизмов и машин. – Омск: ОмГТУ, 1995. – Кн № 1. – С. 86-92. 14. Брэдшоу П. Турбулентность / под. ред. П. Брэдшоу. – М.: Машиностроение, 1980. – 344 с.
пневматичний транспорт, завантажувальний пристрій, повітряний струмінь, сипкий матеріал

Аналіз ситуації отримання та обробки даних технічного стану мережі автомобільних доріг

Сторінки: [53-59]

Автори:Губа К.Р., Шилін І.В., Грицук Ю.В.

Анотація
Література
Ключові словаВ статті обґрунтовано чітке дотримання нормативних вимог до виконання необхідних робіт в повному обсязі щодо отримання та обробки даних технічного стану автомобільної дороги та ситуації на ній. Наведено аналіз існуючих технологій виконання натурних пошуків, та розглянуті основні програмні продукти, які присутні в дорожній галузі.
1. П-Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загально-го користування України. – К: Укравтодор, 2009. – 88 с. 2. ГБН Г.1-218-182:2011 Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи Ремонт ав-томобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт. [чинні з 01,12,11]. – К: Укравтодор, 2011. – 17 с. (галузеві будівельні норми України). 3. СТТУ БС 01-03 Обстеження і оцінка технічного стану будівель та споруд. Організація і ви-конання робіт. Стандарт асоціації незалежних експертів України „УКРЕКСПЕРТ”. [чинний з 17 листопада 2003 р..№ 103]. – К: Держнаглядохоронпраці України, 2003. – 11 с. 4. Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд (зареєстровано Міністерством юстиції України 06.07.1998р. за №424/2864). 5. Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існую-чих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації (зареєстровано Міністерством юстиції України 06.07.1998р. за №424/2864). 6. ВСН 1-83 Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных до-рог общего пользования. – М: Минавтодор РСФСР, 2000. – 50 с. 7. ВСН 6-90 Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог. – М: Минавто-дор РСФСР, 1990. – 73 с. 8. Інструкція з паспортизації автомобільних доріг (з використанням електронного паспорта автомобільних доріг «ЕПАД»). – К., 2002. – 64 с. 9. ІН 218 УССР 012-83 Інструкція по технічному обліку та паспортизації автомобільних доріг загального користування Української РСР. 10. ІН В.3.2-218-03449261.036-96 Інструкція по організації догляду за штучними спорудами. 11. СОУ 45.2-00018112 - 038 : 2008 Паспорт автомобільної дороги. – К: Укравтодор, 2008. – 75с.
автомобільна дорога, технічний облік, технічна діагностика, технічна інвентаризація, мобільне лазерне сканування, технічний стан автомобільної дороги

Дослідження аеродинамічної класифікації сипких матеріалів в двостадійному сепараторі стосовно машин для будівництва автомобільних доріг

Сторінки: [60-67]

Автори:Рибалко Р.І.

Анотація
Література
Ключові словаРозглянуто процеси, що протікають у першому ступені повітряного сепаратора, з позицій турбулентних структур двофазного середовища. Надано оцінку величини пульсаційної складової швидкості частки в газоматеріальному потоці через характеристки струменю повітря. Показано, що поперечна складова швидкості руху частки, визначає геометричні розміри робочих каналів. Доведено, що регламентуючи поперечну складову швидкості руху, можна керувати параметрами турбулентних структур повітряного потоку. В якості технічного рішення з керування повітряними турбулентними структурами використано решітку розділення.
1. Борщевский А.А. Механическое оборудование для производства строительных материалов и изделий / А.А. Борщевский, А.С. Ильин. – М.: Машиностроение, 1987. – 368 с. 2. Галиакберов Р. Совершенствование пневмотранспорта сыпучих материалов на предприя-тиях строительной индустрии / Р. Галиакберов, В. Герасимова, А. Тюменев – М.: ЦБНТИ Мин-промстроя СССР, 1977. – 63 с. 3. Абрамович Г.Н. Теория турбулентных струй / Г.Н. Абрамович – М.: Наука, 1984. – 717 с. 4. Мейер Х.У. Влияние турбулентных характеристик течения в аэродинамической трубе на развитие пограничного слоя / Х.У. Мейер, Х.П. Креплин // Ракетная техника и космонавтика, 1980, 18, № 3. – С. 11-17. 5. Монин А.С. Статистическая гидродинамика / А.С. Монин, С.Г. Ушаков – М.: Наука. – 1967. ч.2. – 720 с. 6. Лебига В.А. Вопросы измерения характеристик турбулентности сжимаемых течений / В.А. Лебига //В кн.: Методы и техника аэрофизических исследований – Новосибирск: ИТПМ СО АН СССР, 1978. – С. 44-56. 7. Гиневский А.С. Вырождение турбулентности потока за двухрядной решеткой цилиндров при противоположном движении рядов / А.С. Гиневский, А.В. Колесников, Л.Н. Уханова // Изв. АН СССР. Сер. Механика жидкости и газов, 1979, № 3. – С. 17-25. 8. Рыбалко Р.И. / Теоретические исследования рабочих процессов аэродинамической класси-фикации в помольных агрегатах сухого измельчения / Р.И. Рыбалко, О.В. Гущин, А.К. Кралин // Збірник наукових праць ДонІЗТ № 39. – Донецьк. 2014. – С. 17-25. 9. Патент № 18198, Україна МПК В02С 23/10 (2006.01). Двостадійний класифікатор сипучих матеріалів / Рибалко Р.І., Баранов А.М. (Україна); заявник та патентовласник Р.І. Рибалко. – № u200609779; заявл. 12.09.06; опубл. 16.10.06, Бюл. № 10.
сипкі матеріали, класифікація, сепаратор, повітряний потік, турбулентний струмінь, характеристики повітряного струменю

Контактная информация
Адреса: г. Донецк, пр. Дзержинского, 7.
Проїзд: Трамвай №9,10 остановка школа№3. (Схема проезда)
Телефон: +38 062 345 21 90
e-mail: rector[at]diat.edu.ua
(С) 2010 Донецкая академия автомобильного транспорта

Сайт разработан отделом информатизации ДААТ. Материалы сайта www.diat.edu.ua не могут быть использованы полностью или частично
без письменного разрешения администрации ДААТ.